03:47 AM
    20th Oct 2018
23 ސެޕްޓެމްބަރ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުން

ތާރީހު: 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:- ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާއިރު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ވޯޓުލުމަށް ކިއު ހަދާފަ އެވެ. އަދި މިހާތަނަށް މާބޮޑު މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައެއް ނުވެ އެވެ.