05:32 AM
    22nd May 2019
28 އޭޕްރިލް

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ރޭޑިއޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ތާރީހު: 28 އޭޕްރިލް 2019 -- ވީފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)