07:26 PM
    16th Jul 2019
26 ޖޫން

ފިކުރީ ހައްދުފަހަނައަޅާދިއުން ހުއްޓުވުމުގައި ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ދައުރު

ތާރީހު: 26 ޖޫން 2019 -- ވީފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)