07:48 PM
    16th Jul 2019
10 ޖުލައި

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

ތާރީހު: 10 ޖުލައި 2019 -- ވީފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)