11:13 PM
    23rd Sep 2019
10 ޖުލައި

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

ތާރީހު: 10 ޖުލައި 2019 -- ވީފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)