09:50 AM
    24th Jul 2019
04 މެއި

ރައީސް ނައިފަރަށް ވަޑައިގަތުން

ޅ. ނައިފަރުގެ ރައްޔިތުންގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވަނީ ނައިފަރަށް ވަޑައިގަންނަވާފަ އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ރައީސް ނައިފަރަށް ވަޑައިގެންނެބީ ނައިފަރު ރައްޔިތުންގެ ދައުވަތަކަށް ކަމަށާއި އަދި ނައިފަރު ރައްޔިތުން މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.