01:53 PM
    27th Jun 2017
07 ޖޫން

ލޯކަލް މާރުކޭޓް

މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރަލުގެ އަގު އުފުލެމުންދާއިރު ވިޔަފާރިވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައިވެސް ކަރާ ވިއްކާއަގަށް މިއަދު ވަނީ ބަދަލުއައިސްފައި، އެހެން ކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތާގައިވެސް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކާހުރި ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަަމަށް ބެލެވޭ. ވީ ފޮޓޯ: އިލްޔާސް އަބްދުﷲ (އިއްލިބޭ)