12:43 AM
    28th May 2018
10 ޖުލައި

ގާސިމް އިބްރާހީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަނީ -- ވީފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް (މުއްތު)