03:39 PM
    26th Jul 2017
10 ޖުލައި

ގާސިމް އިބްރާހީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަނީ -- ވީފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް (މުއްތު)