09:55 PM
    16th Dec 2017
25 ޖުލައި

ގާސިމް އިބްރާހިމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން

ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ގާސިމް އިބްރާހީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަނީ -- ވީ ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް(މުއްތު)