12:29 AM
    22nd Aug 2017
25 ޖުލައި

ގާސިމް އިބްރާހިމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން

ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ގާސިމް އިބްރާހީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަނީ -- ވީ ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް(މުއްތު)