12:03 PM
    21st Mar 2018
25 ޖުލައި

ގާސިމް އިބްރާހިމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން

ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ގާސިމް އިބްރާހީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަނީ -- ވީ ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް(މުއްތު)