11:36 AM
    21st Oct 2017
25 ޖުލައި

ގާސިމް އިބްރާހިމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން

ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ގާސިމް އިބްރާހީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަނީ -- ވީ ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް(މުއްތު)