11:08 AM
    21st Jul 2018
25 ޖުލައި

ގާސިމް އިބްރާހިމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން

ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ގާސިމް އިބްރާހީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަނީ -- ވީ ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް(މުއްތު)