11:08 AM
    21st Jul 2018
25 ޖުލައި

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް