11:37 AM
    21st Oct 2017
25 ޖުލައި

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް