12:29 AM
    22nd Aug 2017
25 ޖުލައި

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް