12:29 AM
    22nd Aug 2017
25 ޖުލައި

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް ރަސްމީ ގޮތުން މަރުހަބާ ދެންނެވުން - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް