11:35 AM
    21st Oct 2017
25 ޖުލައި

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް ރަސްމީ ގޮތުން މަރުހަބާ ދެންނެވުން - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް