12:04 PM
    21st Mar 2018
25 ޖުލައި

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް ރަސްމީ ގޮތުން މަރުހަބާ ދެންނެވުން - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް