11:59 AM
    21st Mar 2018
25 ޖުލައި

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުން

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުން -- ވީފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް(މުއްތު)