11:36 AM
    21st Oct 2017
25 ޖުލައި

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުން

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުން -- ވީފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް(މުއްތު)