11:08 AM
    21st Jul 2018
25 ޖުލައި

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުން

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުން -- ވީފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް(މުއްތު)