05:16 PM
    24th Mar 2018
22 އޯގަސްޓް

"ރަސްރަނި ބަގީޗާ" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން

ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް، ރަސްރަނި ބަގީޗާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން -- ވީފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް(މުއްތު)