04:22 AM
    19th Nov 2017
22 އޯގަސްޓް

"ރަސްރަނި ބަގީޗާ" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން

ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް، ރަސްރަނި ބަގީޗާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން -- ވީފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް(މުއްތު)