ކޯސްޓްލައިން ހާޑްވެއާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެސަރަހައްދުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު އެސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ބައްލަވާލައްވައިފި އެވެ.