ޗައިނާގެ ޕީޕަލްސް ލިބަރޭޝަން އާމީ ނޭވީގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަ ވައިސް އެޑްމިރަލް ޓިއާން ޒޮން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

ޓިއާން ޒޮން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އޭނާއަށް އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ އޭވިއާޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ކޮމާންޑަ ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރެވެ.