އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބް ނައިބް ރައީސް އަހްމަދު ނާޒިމް މިވަގުތު ހުންނެވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކަމަށާ އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާގައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ވީނިއުސްއިން މިއަދު ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވީ ބޭސްފަރުވާއަށް ސިންގަޕޫރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ މެންބަރު ނާޒިމަށް ދީފައިވީ ނަމަވެސް އޭނާ މިވަގުތު ހުރީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކަން ސަރުކާރުން މިހާރު ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނާޒިމަށް ދީފައިވާ 48 ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތު ހަމަވިއިރު ނާޒިމުގެ ފަރާތްޕުޅުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވާ ކަަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ނާޒިމް ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދޭނެ ކަމަށާ މިކަމުގައި އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމަކުން ވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަދި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ހަމަތަކަކާއި އުސޫލުތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށާއި ނާޒިމްގެ މައްސަލާގައި އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ވެސް އެގޮތަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެ ދެއްތޯ މި މަސައްކަތުގައި. ޑިޕްލޮމެޓިކް މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ހުންނާނެ އެމަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރިއަށް އެބަދޭ. އެކަންކަން ނިންމާލުމަށްފަހު އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގައި އެދޭނަން. އެދޭނެ ވަކި ދުވަހެއް މިވަގުތު ދަންނަވަން ދަތި" ނާޒިމް ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެތޯ ދެންނެވެމުން މިނިސްޓަރު އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު އުމަރު ވިދާޅުވީ ގައިދީއަކު ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ވަކި ގައުމަށް ފޮނުވުމުން ހުއްދަ ނުހޯދާ އެހެން ގައުމަކަށް ދިއުމަކީ ފިލުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ނާޒިމް ހޯދުމަށް ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.