ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ އާބާދީ ކުޑަ އެހެން ނަމަވެސް އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް އަތޮޅަކީ ވ އަތޮޅެވެ. ވ އަތޮޅުގެ ހަަމަ ކޮންމެ ރަށަކީވެސް ވަރަށް ހިތްގައިމު ކުދި ރަށްތަކެކެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ އާބާދީ ކުޑަ އަތޮޅަށް ވ އަތޮޅު ވީނަމަވެސް އެ އަތޮޅަކީ ފަހުރުވެރި މަސައްކަތްތެރި ދަރިންތަކެއް ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ ރަށެކެވެ. ބައެއް ރަށްރަށުގެ އާބާދީ 25 މީހުންވެސް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އާބާދީ އެންމެ ހެޔޮ ރަށް ކަމުގައިވާ ކެޔޮދޫގައި 800ހާ ރައްޔިތުން އެބަތިއްބެވެ. ވ އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކީވެސް މަސައްކަތްތެރި ރަށެކެވެ. ފުއްދުންތެރި ރައްޔިތަކަށް ވެވޭތޯ ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެވެ. އަތޮޅާއި ރައްޔިތުންގެ ތަރައްގީއަށް ހިތްވަރާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރާ މުރާލި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެކެވެ. ވ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އެއަތޮޅުގައި އޮތް ކަނޑުގެ ހަޒާނާ އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ރައްޔިތަކު ތިބި އަތޮޅެކެވެ. ކުދިކުދި ރަށްރަށުގެ ރީތިކަން ބޭރުގެ މެހެމާނުންނަށް ވިއްކުމުގައި ނަމޫނާ ރައްޔިތަކު އުޅޭވެސް އަތޮޅެކެވެ.