ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް މަތީތައުލީމުގެ އިތުރު ފުރުސަތުތަށް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން، މިއަހަރުވެސް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިއީ މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ހުޅުވާލެވޭ ޕާޓް-ފަންޑަޑް ސްކޮލަރޝިޕް ތަކެއްކަމަށް އެ ފައުންޑޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިއަހަރު މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ހުޅުވާލާ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތުތަކީ އިންޑިޔާގެ، ބެންގަލޫރުގެ ގާޑަން ސިޓީކޮލެޖް އިން 9 ދާއިރާތަކުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތުތަކެއްކަމަށް އެ ފައުންޑޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.