"އެކްސެލް ސީއާރުސީ ކަޕް 17" ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ މެޗްތައް ނިމި، ސެމީ ފަައިނަލަށް ދަތުރު ކުރި ހަތަރު ޓީމް ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔެ އާއި އޭގެ ކުރީ ދުވަހު ކުޅުނު ކުއަރޓަރ ފައިނަލްގެ ހަތަރު މެޗަށްފަހު ސެމީ ފައިނަލަށް ހޮވިފައިވާ ޓީމް ތަކަކީ 'އެމް.ޓީ. ޔުނައިޓެޑް'، 'އެއަރ ކާގޯ'، 'ޓީމް ސޮސް' އަދި 'ޕެސެންޖަރ ކްލިއަރެންސް'އެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ މެޗްތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާގެ ހަވީރު ވިލީ ފުލުސް ކުރިމަތި އޮންނަ ދެނަންބަރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައެވެ.

ކަސްޓަމްސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާމިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ރަމަޟާންމަހު 2 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އެކި އެކި ސެކްޝަންތަކުން 13 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަހު ސީ.އާރު.ސީ ކަޕްގެ ނަމުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަހަރުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރއަކީ ބީ.އެޗް.އެމް. ޓްރޭޑަރޒްއެވެ. މިއީ މެދުނުކެނޑި މިމުބާރާތް ބާއްވަމުން އަންނަތާ 17 ވަނަ އަހަރެވެ.