ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ޤައުމުކަމުގައިވާ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، އެ އިންތިޚާބަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢު، އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢު ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ އިންތިޚާބެއް ނޫންކަމަށް ހީކުރުމަކީ ކުށްހީއެކެވެ.