މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު އާތިފު، ކޮޕްސް އާތިފު އަވަހާރަވީ ޚަބަރު މިއަދު ކޮންމެ ދިވެއްސަކުވެސް އެހީ ކުއްލި ހައިރާންކަމާއި ފުން ހިތާމާގައެވެ. އެތަށް ބައެއްގެ ގާތް އެކުވެރިއެއްކަމުގައިވާ އާތިފުގެ ކުއްލި ވަކިވެދިއުމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދިވެހި ގައުމަށްވެސް ހިތާމަ ވަނީ ވެރިވެފައެވެ. އާތިފު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ އެމްއެންޑީއެފަށް މިއަދަކީ ހިތާމަވެރި ދުވަހެކެވެ. އާތިފު ގެއްލިގެން ދިއުމަކީ މުޅި މުއައްސަސާއަށް ލިބުނު ފޫނުބެދޭވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ.

މިއަދަކީ ދިވެހި މިއުޒިކީ ދާއިރާއަށް ކަޅު ދުވަހެކެވެ. ރާއްޖެ ދުށް މޮޅު މިއުޒީޝަން އަދި ކުޅަދާނަ ހިތްގައިމު އަޑުގެ ވެރިޔާ ވަކިވެ ދިއުމަކީވެސް މިއުޒިކީ ދާއިރާއަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފަޅުކަމެކެވެ.

އެންމެނާވެސް ހިތްހެޔޮކަމާއި އޯގާތެރިކަމާއިއެކު ވާހަކަދައްކާ އުޅުނު އާތިފު ވަކިވެގެން ދިއުމަކީ އޭނާއާއި ބައްދަލުވެ ވާހަކަދެކެވެނު ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު ހިތާމަކުރާނެކަމަށެވެ. ކުރުކޮށް ދަންނަވާނަމަ މޭޖާ އަހުމަދު އާތިފުގެ ހަނދާންތަކަކީ ވަކިވުމެއް ނެތް ހަނދާންތަކެކެވެ.

އާތިފަކީ ސިފައިންގޭގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވައި އަދި ސިފައިންގެ މިއުޒިކް ބޭންޑުން ވިދާލި ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކީ ދާއިރާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވައިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 1987 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މޭޖާ އަހުމަދު އާތިފު ވަނީ 30 އަހަރާއި 5 މަހާއި 9 ދުވަހު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކުރައްވާފައެވެ.

1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ބޭރުގެ ބަޔަކު ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާދިން ދިވެހި ގައުމާއި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްްކުރުމުގައިވެސް މޭޖާ އަހުމަދު އާތިފު ވަނީ ހިތްވަރު ގަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ.