މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މިއަދު ދިވެހި މަސްވެރިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ރަނގަޅު އާލާތާއި ޒަމާނީ މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެންނެވެ. މަސްވެރިކަން ކުރާ ދޯނިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާތަން ގިނައިން ފެންނަނީ ޒުވާނުންނެވެ. މިހާރު މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޒުވާނުންނަކީ ސްމާޓް ފޯނާއި އައިޕެޑް އަތުގައި އޮވެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް އެހިތެރިވާ އިލުމުގެ ބޭނުންކުރާ ޒުވާނުންނެވެ.

އަދުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން މަސްވެރިން ދަނީ ހިފަމުންނެވެ. މަސް ކަނޑަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އޮޔާއި ވައި ހުރިގޮތް ބަލަނީ އިންޓަނެޓުން ވިންޑް ގުރޫ ފަދަ އެޕްތަކުންނެވެ. މަސް އައިން ހޯދަން ސީސްޓަރ ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ފަދަ ތަންތަނަށް އިޝްތިރާކު ދީގެން މައުލޫމާތު ނަގައި އެ މައުލޫމާތު ދިރާސާކޮށްގެން މަސްއައިނަށް ދަތުރުކުރާ މަސްވެރިންވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިހާރު އުޅެ އެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭ މަސްވެރިކަމަށް މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށެވެ. މަސްވެރިކަން ކުރުމަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރުން ކަމަށް ބަލައިގަނެ ގިނަ ޒުވާނުން މިހާރު ދަނީ މި ދާއިރާގައި ހަރަކާތެރިވަމުންނެވެ. ކަންނެލި ދޯނިން މަސްވެރިކަމަށް ދާނެ ފަޅުވެރިން ނެތިގެން ދޯނި ފަޅުގައި ބާއްވާނެ ފުރުޞަތެއް ނުވެ އެވެ.

މިދެންނެވި މާހައުލަށް ލޮޅުން އަރާފާނެ ނިޝާންތައް މިހާރު އެބަ ފެނެއެވެ. އެއީ ގައުމުގެ އެތެރޭންނާއި ބޭރުން މަސްވެރިކަމާއި ގުޅުން ހުރި ސިޔާސަޔަތުތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަތީޖާ އަކީ މަސްވެރިން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހަމަ އުޖޫރަ ލިބުން ދަތިވުމެވެ.