ގައުމުގެ ޑިމޮކްރަސީ އޮތީ ބަންޑާރަ ބޮޑުގަހުގެ "ތޮފަޅާ"ގައި ތާށިވެފައިކަމަށާ 23 ސެޕްޓެންބަރަކީ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ބަންޑާރަ ބޮޑު ގަސް ކަނޑާލާ، ޑިމޮކްރަސީ މިނިވަންކުރާނެ ދުވަސްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބުދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފު އުކުޅުތަކެއް އަބަދުވެސް ގެންގުޅުއްވާ އަބުދުﷲ ޝާހިދު، ހިންނަވަރުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ސިފަކޮށްފައިވަނީ "އަބޮއްފުޅާ ދަބޮއްފުޅު" ވާހަކަގެ ގޮތުގައެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު، ރާއްޖޭހެ ޑިމޮކްރަސީ އޮތީ ގަހެއްގެ ތޮފަޅާގައި ތާށިވެފައިވެފައިކަމަށެވެ. "އަބޮއްފުޅާ ދަބޮއްފުޅު" ވާހަކައިން މިސާލު ދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ބަންޑާރަ ބޮޑު ގަސް ކަނޑާލާ ޑިމޮކްރަސީ މިނިވަންކުރުމަށް ދިވެހިން އާދޭސް ނުކުރާ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއް ނެތްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާއިހަމައަށް ވީކަމެއްނެތްކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މުއައްސަސާތަކުން އަޅާނުލިނަމަވެސް، އުންމީދުގެ ދުވަހެއް އެބައާދޭކަމަށާ އެދުވަހުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ކުރާނެކަމަށެވެ. ގައުމުގެ ޑިމޮކްރަސީ އޮތީ ބަންޑާރަ ބޮޑުގަހުގެ "ތޮފަޅާ"ގައި ތާށިވެފައިކަމަށާ 23 ސެޕްޓެންބަރަކީ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ބަންޑާރަ ބޮޑު ގަސް ކަނޑާލާ، ޑިމޮކްރަސީ މިނިވަންކުރާނެ ދުވަސްކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"23 ސެޕްޓެންބަރަކީ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ބަންޑާރަ ބޮޑު ގަސް ކަނޑާލާނެ ދުވަސް. އެއީ ތޮފަޅާގައި ތާށިވެފައިވާ ޑިމޮކްރަސީ މިނިވަންކުރާނެ ދުވަސް." ހިންނަވަރުގެ ޖަލްސާއަށް އެއްވެފައިވާ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ ވަރަށް ޖޯޝާފޯރީގައި ޝާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.