މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސުކޫލް އިމާރަތް ކުރުމުގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެފަައިނުވާނެކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ މާލެ، ވިލިމާލެ، އަދި ހުޅުމާލެ ހިމެނޭގޮތަށް އިތުރު 10 ސުކޫލް އިމާރަތް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަަމަށް ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކުރުމާއި ގުޅިގެން، މި ސަރުކާރުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ މާލެ ސަރަހައްދު އިތުރަށް ތޮއްޖެއްސުމަށްކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސުކޫލު އަޅަން ނިންމި ވާހަކަ ވިދާޅުވެފައިނުވާނެކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް އޮޑިޓުން ދެއްކި ވާހަކަކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ސުކޫލެއް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް ސުކޫލު ސައިޒު 800 އާއި 1000ގައި ބަހައްޓަންޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ސުކޫލުތައް އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ދެނެގަތުމަށް ހެދި އޮޑިޓުން ދައްކާގޮތުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު އެޅިފައިވާ ސުކޫލުެތައް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެ ސަރަހައްދަށް އިތުރު 10 ސުކޫލު ބޭނުންވާކަމަށް ދައްކާކަމަށެވެ.