ޓައިގަރ ޝްރޮފް އާއެކު މުޅިން އާ ދެ ބަތަލާއިން ފެނިގެންދާނެ ފިލްމު ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔަރ-2ގެ އާ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ.

ދޭވް ނޭގީ ޕާޔަލް ދޭވް އަދި ވިޝާލް ދަޑްލާނީގެ އަޑުން ކިޔާފައިވާ "މުމްބާއި ދިއްލީ ދީ ކުޅިޔާ"ގެ މިޔުޒިކް ކޮމްޕޯޒްކޮށްފައިވަނީ ވިޝާލް އަދި ޝޭކަރެވެ.