ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ ތަހުގީގަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ހާޒިރުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި. ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ ތުހުމަތުތަކަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް 5 ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު.