ޕޯސްޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަސްތަމްސް ސަރިވިސް އިން ބުނީ އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ ޕޯސްޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން ތަފާތު ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން ރާއްޖެއެތެރެ ކުރަން އުޅުުނު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށެވެ. މި ތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވަނީ މި މަހުގެ 13 އާއ 19 ވަނަ ދުވަހު ޕޯސްޓުން އައި ޕާރުސަލްތައް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެއެވެ.