ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ނާއިބުރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރަޖިސްޓްރާ އަހުމަދު ސައުދު އިންތިޚާބު ކޮށްފިއެވެ.

ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އަހުމަދު ސައުދު މިމަގާމަށް އިންތިޚާބު ކުރީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން އެކަމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލެއްވިއެވެ. އެއީ މި މަގާމަށް މިރޭ އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތް ސައުދުގެ އިތުރަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހުދީއާއި، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހަމީދާއި، މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިޔާ މަރިޔަމް ނާޒިމާއެވެ.