"މިއަދު ބޭނި 804 ކިލޯ ރިސޯޓަށް ކިރާލީމަ ހަމަ އަގު ލިބިއްޖެ. 1 ކިލޯ މަސް މިފްކޯއިން 20ރ. އަށް. 1 ކިލޯ މަސް ރިސޯޓުން 30ރ. ނޫނީ 35ރ. އަށް." ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ހަސަން ސާޖިންގެ ބްރޭކިންގ ނިއުސް ފެށީ މިހެންނެވެ.