ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ގެ ހުސްވެފައިވާ ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިމާލު އިންތިޚާބު ކޮށްފި އެވެ.

ޕީއެންސީން ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ނިމާލް އެމަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނެގި ސިއްރު ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަމަށެވެ.