މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ފުރަތަމަ ބިނާކުރެވުނީ، މީލާދީން 1153 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމާ ގުޅިގެން އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު އިބްނި ޢަބްދި ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނުގެ އަމުރުފުޅަށެވެ. 1338ގައި މި މިސްކިތް އަލުން ޢިމާރާތްކުރެއްވީ އައްސުލްޠާން އަޙްމަދު ޝިހާބުއްދީނެވެ. މި މިސްކިތް މިހާރު ހުރި ގޮތަށް 1657 ގައި އަލުން އިމާރާތްކުރެއްވީ އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު (އެއްވަނަ)އެވެ.

ތިންސަތޭކަ އެތައް އަހަރަކަށް ފަހު މިސްކިތުގެ ބެރިތަކުން ކަތުރުފަނީގެ އަސަރުތަކެއް ފެނުމުން ހުކުރު މިސްކިތް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އަދި ވަގުތުން ކަތުރުފަނި ނައްތާލުމަށް ކެމިކަލް ޓްރީޓްމެންޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވެއެވެ. ހުކުރު މިސްކިތުގެ މިހާރުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ އެސިސްޓެންޓް ރިސާޗް އޮފިސަރ އިސްމާއިލް އަޝްރަފު ވިދާޅުވީ ކަތުރުފަނި ނައްތާލުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގައި ޓްރީޓްމެންޓް ފުރަތަމަ ދޭން ފެށި ބެރީގެ އެތެރެ އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށްހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުކުރު މިސްކިތް

އެހެންވެ މުޅި މިސްކިތުގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ ހާލަތު ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި، މިސްކިތުގެ މަތި ވަޑާމުން ކަތުރުފަނީގެ އަސަރު ފެންނަން ހުރި ކަމަށެވެ. އަދި މަތިވަޑާން ވަރަށް ބޮޑަށް ފީވެފައިވާ ކަމަށް،،އަދި މިކަމަކީ މީގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

2017 ގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ހަމަ މިފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދިމާވި ކަހަލަ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ހަމަ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވުނު ދިމާލަށް އެއްކޮށް ކެމިކަލް ޓްރީޓްމެންޓް ދީ ކަތުރުފަނި އެއްކޮށް އެހިސާބުން ނައްތާލފަ. ނަމަވެސް އޭރުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ކުރިއިރުގައި ސިދާ ޑެމޭޖް ފެންނަން ހުންނަ ދިމާލަކަށް ކޮންސެންޓްރޭޓް ކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ
އަޝްރަފް ވިދާޅުވިއެެވެ

އަޝްރަފް ވިދާޅުވީ ކަތުރުފަނި އާލާވާގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ބަލާފައިވާއިރު، ކަތުރުފަނި އާލާވެފައިވަނީ މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި އޮންނަ ހުސްބިމުގައިކަން ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކަތުރުފަނި މިސްކިތަށް ވަނުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބު ވެސް ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަން ތަހުގީގުކުރުމަށް މިސްކިތުގައި އަޅާފައި އޮތް ކާޕެޓު ނަގައި، މިސްކިތުގެ ތަނބުތައްވެސް ބަލާފައިވާނެ ކަމަށް އަޝްރަފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސްކިތުގެ ކާޕެޓުު ނަގައި ބެލި ބެލުމުން މިސްކިތުގައި އަޅާފައިމިވާ ކާޕެޓަކީ އާންމުކޮށް މިސްކިތްތަކުގައި އަޅާފައި ހުންނަ ކަހަލަ ކާޕެޓު. ދެން މި ކާޕެޓުގައި މި ހުންނަނީ ލަކުޑި ފަތި އަޅާފަ ކައިރި ފަށްތަކުގަ. އެހެންނަމަވެސް އާންމު މިސްކިތްތަކާ މި މިސްކިތާ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން ތަފާތު، މި މިސްކިތަކީ ހިރިގަލުން ހަދާ ރާވާފައިވާ މިސްކިތެއް. އެހެންކަމުން މިސްކިތުގެ ތަޅުމާ ހިސާބުގައިވެސް އެއްކޮށް އެބަހުރޭ ދެގާ ދޭތެރޭގައިވެސް ދުރުކޮށް ހުންން ދޭތެރޭގައި އެބަ ހުރޭ އެކި ފާޑުގެ ފަނިފަކުސާ އަދި ކަތުރުފަނިވެސް ދަތުރުކުރުމުގެ ޖާގަ.
އަޝްރަފް ވިދާޅުވިއެވެ

އަޝްރަފް ވިދާޅުވީ މިސްކިތުން ކަތުރުފަނި ނައްތާލުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން މިސްކިތުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން މިހާރު ކަތުރުފަނި ފެންނަން ނެތް ނަމަވެސް އަދިވެސް އިތުރު ތަހުލީލުތަކެއް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ކަތުރުފަނި އާލާވަމުން އަންނަ ސަރަހައްދުތަކުން ކަތުރުފަނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އަޝްރަފު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ދެއަހަރު ދުވަހުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އާބާތުރަ ފިލުވުމަށްފަހު މިސްކިތް އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އަޝްރަފް ވިދާޅުވިއެވެ.