މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އަށް ސަހަރޯވެރިވެގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫޅުއްވާ ކަމަށާއި ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މީހުންނަށް ހައްގު އަދަބު ލިބޭނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް މިހެން ވިދާޅުވީ ޖޭޕީއަށް އައު މެންބަރުންތަކެއް ސޮއިކުރުމަށް މިރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ވީނިއުސް (އަހުމަދު ޝުރާއު)

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ޝާއިއުކޮށްލާ ރިޕޯޓަކުން ރާއްޖޭގައި އޮތް އިސްލާމްވަންތަކަން ނައްތައިނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓަކީ ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކުގެ ތެރެއިން ޑިމޮކްރެސީއޭ ބުނެ ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު، ޑިމޮކްރެސީއަށް ވެސް ލިބިގެންދާ ހުތުރެއް ކަމަށެވެ. ޑިމޮކްރެސީއަކީ އެބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ހަމަތައް ބަދަލުކުރުން ނޫން ކަަމަށާއި ރާއްޖެއިން އިސްލާމްދީން ފޮހެނުލެވޭނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ގައުމު ފަސާދަކުރަން ޖާގަނުދެވޭނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުން އެ ޖާގަ ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދާއި އިޖުތިމާއީ އަދާލަތު ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައި، އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލަން ބަޔަކު އުޅުނަސް އެކަން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަގީދާއާ ވެސް ކުޅެނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީނާއި ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅަށް ޖޯކުޖަހައި ކުޑައިމީސްކޮށް ހިތުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ ކަަމަށެވެ. އަދި ގައުމުގެ މަސްލަހަތާއި އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

މިދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުވައެއް ކޮށްގެން އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި ކޮންމެ މީހަކު، އެއީ ކޮންމެ ދިމާއެއްގެ ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއްގެ ބޭފުޅެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އިއްޒަތެއް ލިބިގެންވާ، ޝަރަފެއް ލިބިގެންވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ކޮންމެ މަގާމެއްގައި ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް، ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްގެން ހުންނާނީ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީއަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު މިކަންކަން އަދާކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމަށް. މިނޫން ނޫންގޮތަކަށް ހުވާކޮށްގެން ހުރި ހަމަ އެކަކު ވެސް ނުހުންނާނެ.
ޖޭޕިގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަގީދާގެ ވަރުގަދަކަން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ދާނީ ސާބިތުވެގެން ކަމަށާއި އެކަންކަން ކުޅޭ ކުޅިވަރަކަށް، ޖޯކަކަށް ނުހެދުމަށް ގޮވާލައްވާ ކަމަށެވެ. އެމްޑީއެން މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު ނާޅާ ނުތިބޭނެ ކަމަށާއި ގާނޫނުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަންކަން މުއައްސަސާތަކުން ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުން އެކަމަށް ފުރިހަމައަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ. ކުޑަތަންކޮޅެއް ލަސްވެގެންދާ ދިއުމަކީ އަދުލާއި އިންސާފުގެ ތެރެއިން ކަންތައް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިރުޝާދާއި ލަފާފުޅުގެ މަތިން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. އަޅުގަނޑަށް ކަށަވަރު އެމަނިކުފާނު އެކަން އެކުރައްވަނީ ބަޔަކާމެދު ސަހަރޯވެރިވެގެން ނޫންކަން.
ގާސިމް އިބްރާހީމް

ގާސިމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީއެންގެ އަޑުއައްސަވައިގެން އެމީހުންނަށް ސަހަރޯވެރިވެގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫޅުއްވާ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވިޔަސް، ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވިޔަސް ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާނުކޮށް ނުތިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެމްޑީއެން އުވާލުމަކުން އަދި މި މައްސަލަ ނުނިމޭ ކަމަށާއި އެކަން ކުރި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅެންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރި މީހުން ކޮންމެ ތާކު ތިއްބަސް، އެމީހުން ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމަށާއި ހައްގު އަދަބު ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.