ސޯސަންމަގުގައި ކުރިން ނާސަރީ ހިންގި ބިމުގައި އާ ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައި އެތަން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ހަމައެކަނި ސައިކަލްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ހެދި މި ޕާކިންގ ޒޯނާއި ބެހޭ ގޮތުން މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒަމީރު ވިދާޅުވީ މި ޕާކިންގ ޒޯންގައި ޖުމްލަ 279 ސައިކަލް ޕާކްކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ސޯސަންމަގު ވީޓީވީ ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް އޮތް ހުސްބިމުގައި ހަދާފައިވާ މި ޕާކިންގ ޒޯން ހުޅުވިގެންދިއުމާއި އެކު އެ ސަރަހައްދުގައި ޒޯނުން ބޭރުގައި ޕާކް ކުރުން މިހާރު ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި އޭޑީކޭ ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް އޮންނަ ގޯޅިއަކީވެސް ސައިކަލް ޕާކު ނުކުރެވޭ ގޯޅިއަކަށް ހަދާފައިވާކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޒަމީރު ވިދާޅުވީ މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑަކޮށް، ޓްރެފިކަށް ލުޔެއް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ޓްރެފިކް ޕޮލިހާއި ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ. އަދި ފަހުން ހެދި ޕާކިންގ ޒޯންތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް މަގުތަކަށް ލިބިގެންގޮސްފައިވާކަމަށްވެސް ޒަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭޑީކޭ ކުރިމަތީ އޮންނަ މަގަކީ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު އެއްކޮޅަށް ދުއްވާ މަގެކެވެ. ނަމަވެސް އެ މަގުގައި ސައިކަލްތައް ޕާކުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް އެމަގަށް މިހާރު ނުވަދެވެއެވެ. ޒަމީރު ވިދާޅުވީ ޕާކިންގ ޒޯން ހުޅުވިފައިވާތީ އެ މައްސަލަވެސް ހައްލުވެ ސޯސަންމަގުގެ ޓްރެފިކަށް ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އޭޑީކޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ މަޖީދީމަގަށްވާ ފަރާތުގައިވެސް އިތުރު ޕާކިންގ ޒޯނެއް ހަދަން ވިސްނާފައިވަނީ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މަގުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެން މިދަނީ. ޕާކިންގ ޒޯންތައް މާލޭގައި ހަދާއިރު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށްބޮޑަށް ލިބޭ. އަދި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އާއި ދެބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިގެން ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް ދެވިގެން މިދަނީ.
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޒަމީރު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ މާލޭގެ ޓްރެފިކް ހައްލުކުރުމަށް، ހުސްބިންތަކުގައި ޕާކުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް، ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ހަމަޖައްސަމުންނެވެ.