ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރެވޭނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޤައިދީންނާ ބައްދަލުވާ އޮފިސަރުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްގެންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާން މިހެން ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސގެ 23 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އޮފިސަރުންނާ މުހާޠަބުކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ ހުނަރާ ތަމްރީނަކީ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއްކަންތައްކަމަށެވެ. އަދި ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރެވޭނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޤައިދީންނާ ބައްދަލުވާ އޮފިސަރުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްގެންކަމަށެވެ. އެއޮފިސަރުންނަކީ ފުރިހަމަ ތަމްރީނާއި، ތަޖުރިބާ ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށް ހެދިގެންކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި އެންމެބޮޑު ސަމާލުކަމެއްދެވި އެންމެބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެވެން އަންނަނީ އޮފިސަރުންގެ ވިސްނުމާ ތަރައްޤީ ކުރިއަރައިގެންކަމަށެވެ.

އޮފިސަރުންގެ ކިބައިގައި އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް ކަރާމާތްތެރިކޮށް ހިތުމާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ރިވެތި ސިފަތަކާއި މާތް އަޚްލާޤު އޮފިސަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންނެވިގެން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިމަސައްކަތުގެ އެންމެ އިސް އެއް އަމާޒކީ ފުރިހަމަ ތައުލީމާ ހުނަރާ ތަމްރީނު ލިބިގެންވާ ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ ސިފަ ލިބިގެންވާ އޮފިސަރުން ތައްޔާރުކުރުން."
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އިމްރާން އަބްދުﷲ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މަޞްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އޮފިސަރުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވާކަން ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެކަމުގައި ހިތްވަރާ ކެރުންތެރިކަމާ ސާބިތުކަމާއެކު ނިކުމެ މަސައްކަތްކުރިމަކީ އޮފިސަރުންގެ ޤައުމީ އަދި މުއައްސަސާގެ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއްކަމަށެވެ. ކޮންމެ ޤައިދީއެއްގެ ފަހަތުގައި އާއިލާއެއް އޮންނާނެކަމާއި، އެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ބައްޕައެއް ނުވަތަ މަންމައެއްކަން އަބަދުވެސް ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުމަށް އޮފިސަރުންނަށް މިނިސްޓަރ އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި 59 އޮފިސަރުން ޕާސް އައުޓްވެ، ހުވާކުރިއެވެ. އޭގެތެރެއިން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު އޮފިސަރަކަށް ހޮވުނު ހުސެއިން ޞަބާހުއަށް ސެޓްފިކެޓާއި، ޝީލްޑް އަދި ބެރޭ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲއެވެ.