ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ވޭނާއި ހޫނު ދިވެހިން ވަނީ ތަޖުރިބާ ކޮށްފައި ކަމަށާއި އެ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު ދެއްކިޔަސް އެއީ ގޯހެއް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް ވިދާޅުވީ އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ މިނިވަންކަމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ސިޔާސީ ބެލެންސެއް އޮތުމަކީ މަލްޓި ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި އޮންނަންވާ އެއް އަސާސް ކަމުގައެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް މިފަދައިން ވާހަކަ ދައްކަވައިފައިވަނީ މިހާރަކަށް އައިސް އަނެއްކާވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގެ ފިކުރެއްގެ ތެރެއަށް ގެންދިއުމަށް ވާހަކަ ދައްކާ ބަޔަކު އެކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާކަމުގެ އަޑުތައް އިވެމުންދާތީ އުސޫލީ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވައިލައްވަމުންނެވެ.

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކީ، ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީގައި އޮންނަ މުހިންމު އިޚްތިޔާރެއް، އެމީހުންގެ އަތްމަތީން އަތުލައި އެ ހައްގު ވަކި ބައެއްގެ މުށުތެރެއަށް ވައްދައި ނުވަތަ ޑިމޮކްރަސީގައި އޮންނަ ރިޔާސީ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑުކޮށްލާ ނިޒާމެއް ކަމަށް އެންމެންވެސް ގަބޫލުކުރާ ނިޒާމެކެވެ. ސަބަބަކީ އެފަދަ ނިޒާމެއްގައި އޮންނަ ހަމައަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޯދާ އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ވެރިއަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ފެނުކައްކާ ބޮއްޔަކަށް ހަދައިލުމެވެ. އަދި ރައީސެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކީވެސް އެފަދަ ބޭފުޅަކަށް ހަދައި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެބޭފުޅަކު ފަރުދާގެ ފުރަގަހަށް ވައްޓައިލުމެވެ.

އެއާއި ޚިލާފަށް ރިޔާސީ ނިޒާމަކީ ރައްޔިތުންގެ ބާރު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް ހިންގާ ސަރުކާރެއް އޮތުމެވެ. އަދި އެފަދަ ނިޒާމެއްގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކުގެ ތެރޭގައިވާ 3 ބާރު މިނިވަންކަމާއި އެކު މަސައްކަތްކުރާ އުސޫލުތައް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާރޓީގެ ޖަލްސާ - 191119

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގައި މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުމައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރު ބީވެގެން ދަނީ ކަމުގައެވެ.

މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން އިތުރުކޮށް ޕާޓީގެ ސިޔާސަތު ވަރުގަދަ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކަށް ގާސިމް ވަނީ ރައްދު ދެއްވައިފައެވެ. ގާސިމް ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން 2023 އަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކަނޑައަޅާނީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކާ ޕާޓީގެ ދުސްތޫރަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ، ތިބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުގަ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގަ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދޭނޭ މީހަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މެދުގަ ނަގާ ވޯޓު ނަގާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ނެރޭނަމޭ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް..... ބޭފުޅަކު. ދެން މިވާހަކަ ގުގުމަމުންދާތީ ކަންނޭނގެ. މިހާރު އަނެއްކާ ބަރުލަމާނީއަކަށް ދިއުމަށް ނިމުނު ގޮތުގެ ވާހަކައެއްވެސް ބައެއް ބެފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޑަދަށުގައި އެބަ ދައްކައި. ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ އަދި ނިމުނީ ކޮންގޮތަކަށް ކަމެއް. ކޮން އިރަކު ނިމުނު ވާހަކައެއް ކަމެއްނޭނގެ. އެއީ ރޭގަނޑު ނިދަން އޮއްވައި ފެނުނު ހުވަފެނެއް ކަމަށްވެސް ވެދާނޭ. ނޫނީ ވިއްޔާ ބައެއްގެ ޚިޔާލުފުޅު އޮތްގޮތްކަމަށްވެސް ވެދާނެޔޭ ދެން. ޚިޔާލެއްކަންއެނގޭ. އާދެ! ދެން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެހެންނޫންތޯ. އެކަން ދެން ނޭނގިގެނެއް ނޫން މިތިބީ. އާދެ! އަޅުގަނޑުދެން ދަންނަވައިލާނީ ބަރުލަމާނީއަކަށް ދާކަމަށް ވަންޏާ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ލުހިގެން ދިޔައީއެ. ވިސްނަވާ ވަޑައިގަންނަވާ."
ގާސިމް އިބްރާހީމް

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގައި ހުންނަވާނީ ބޮޑުވަޒީރެއް ކަމަށާއި ރައީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކީ އާރެއް ބާރެއްނުވާ ރަމްޒީ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި ބޮޑުވަޒީރަކު ނަގާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެއިރަކު ލިބޭ އަޣުލަބިއްޔަތެއްގެ މައްޗަށް އެކަން ހޯދާ ޕާޓީއަކުން އެކަނި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބޭފުޅަކީ ދާއިރާއެއް ތަމްސީލުކުރާ އެންމެ ކުޑަ އާބާދީއެއް އޮންނަ ދާއިރާއެއްގެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ވެދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންވީމާ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމެއް ނޯންނާނެ ކަމުގައެވެ.

އެފަދަ ވެރިކަމަކަށް ދައުލަތުގެ ނިޒާމު ބަދަލުވެގެން ދިއުމަކީ ސަރުކާރެއްގެ ހުރިހާ ވުޒާރާތައްވެސް މަޖިލީހުން ލިބޭ މުސާރަ ނަންގަވާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގެން އެ ވުޒާރާގެ މުސާރަވެސް ނަންގަވާ ބޭފުޅުންނަކީވެސް މެމްބަރުންނަށް ވެގެންދާ ނިޒާމެކެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގައި ރައީސެއްގެ ބާރު އޮވެމެ ބޮޑުވަޒީރަކު ކަނޑައެޅުއްވުމުން ވީގޮތް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ގިނަބަޔަކު ދެކިވަޑައިގެންފައިވާނެ ކަމުގައެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުވެގެންދާ ގޮތަކުން ޕްރައިމިނިސްޓަރަށް ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އޮވެފައި، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ހަމައެކަނި ފިގަރ ހެޑަކަށް ހުރެއްޖެއްޔާ، މީގެ ކުރީން އަޅުގަނޑުމެން ތަޖުރިބާ ކޮށްފަ އޮތްކަމެއް އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ވެރިކަމުގަވެސް ޕްރައިމިނިސްޓަރަކު އުފައްދައިގެން ވީގޮތް. އެއްއުރައެއްގަ ދެކަނޑިއަކަށް ނޯވެވޭނެއޭ ކިޔާފަ ތަޅާފޮޅައިގަތް މަންޒަރު އަޅުގަނޑމެންވެސް ދުށީމު.އެއީ އަދި މިއަދެއްނޫން. އެއީ ކޮންދުވަހެއްތޯ. މީހަކަށް ކައްޗަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅުނަކަސް އަޅުގަނޑުމެން ޖަލަށްލާވެސް ދުވަސް. އެހުރިހާ ބާރުތަކެއްވެސް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްޕުޅުގައި ހުއްޓާވެސް. ކަންވެގެން ދިޔަގޮތް އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެނޭ މިތާނގަ ކަންތައްރތައް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް. އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިބުނު ނިކަމެތިކަމާ ޤައުމަށްލިބުނު ދެރައާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގެ އެތައް ބަޔަކަށް ލިބިގެން ދިޔަ ޖަލުގެ ވޭނާ ހޫނު އަޅުގަނޑުމެނަށް އެބަ އެނގޭ."
ގާސިމް އިބްރާހީމް

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ގޮސް މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތް ބަޔަކު ޕްރައިމް މިނިސްޓަރަކު ނެގީމާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނީ އެހެން ވަޒީފާތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވަޒީރުންނާއި ހުރިހާ ނައިބުންނަކީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށްވެ ޢިލްމާއި ޙިލްމު ހޯއްދަވައިގެންތިއްބެވި އަގު ނުކުރެވޭފަދަ ޚިދުމަތްތެރީން ބޭކާރުވެ ނުވަތަ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އެކިއެކި ވަޒީފާތަކުގައި ތިބޭ ދުވަސްތައް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކެބިނެޓަށް ވަޑައިގެންނެވޭ ބޭފުޅަކީ ރައްުޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިގެން ނޫނީ ވަޑައިނުގެންނެވޭނެ ބޭފުޅެއް ކަމުގައެވެ.

އެބާވަތުގެ ނިޒާމެއްގައި ރައްޔިތުން ވެގެންދާނީ ދެރަމަސް ހޮނޑަލި ކާން އުޅޭ މިސާލަށެވެ.

ޖޭޕީއާއި އަލަށް ގުޅިވަޑައިގަތް ހުނަރުވެރި ބޭފުޅެއް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ އެޕާޓީއާއި އަލަށް ގުޅިވަޑައިގަތް ބޭފުޅުންގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބޭރު ގައުމުތަކުން ޝަރަފާއި އިއްޒަތް ހޯއްދަވައިފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި މުވާސަލާތީ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.