ބޮލީވުޑް ފިލްމުތަކުގެ މެދުގައި ދެމުން އަންނަ އެވޯޑު، ފިލްމްފެއަރ ގެ 65 ވަނަ އެވޯޑުގެ ނޮމިނޭޝަންތައް އިޢުލާންކޮށްފި އެވެ.

މިއަހަރުގެ ފިލްމުފެއަރ އެވޯޑުގެ ނޮމިނޭޝަންތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ ކެޓެގަރީތަކުން ނޮމިނޭޓުވެގެން ކުރީގައި އުޅެނީ ޒޯޔާ އަކްތަރު ޑައިރެކްޓުކުރި "ގަލީ ބޯއީ" އެވެ.

ފިލްމަށް ޖުމްލަ 12 ނޮމިނޭޝަން ލިބިފައިވާއިރު މިއީ އިންޑިޔާއިން މިއަހަރުގެ އޮސްކާއަށްވެސް ފޮނުވި ފިލްމުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޮސްކާގެ އެއްވެސް އެވޯޑަކަށް "ގަލީ ބޯއީ" ނޮމިނޭޓުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ދެން އެންމެ ގިނައިން ނޮމިނޭޝަން ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ ފިލްމު "ކަބީރް ސިންގް" އެވެ.

ފިލްމުފެއަރ ނޮމިނޭޝަންތައް:

އެންމެ މޮޅު ފިލްމު

 1. ޗިޗޯރޭ
 2. ގަލީބޯއި
 3. މިޝަން މަންގަލް
 4. ޔޫރީ – ދަ ސާޖިކަލް ސްޓްރައިކް
 5. ވޯރ

އެންމެ މޮޅު ފިލްމު (ކްރިޓިކްސް)

 1. އާޓިކަލް 15
 2. މަރްދް ކޯ ދަރްދް ނެހީ ހޯތާ
 3. ފޮޓޮގްރާފް
 4. ސޯންޗިރިޔާ
 5. ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް

އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރު

 1. އަދިއްތިޔަ ދާރް (ޔޫރީ: ދަ ސާޖިކަލް ސްޓްރައިކް)
 2. ޖަގަން ޝަކްތީ (މިޝަން މަންގަލް)
 3. ނިތޭޝް ތިވާރީ (ޗިޗޯރޭ)
 4. ސިދާރްތް އާނަންދް (ވޯރ)
 5. ޒޯޔާ އަކްތަރު (ގަލީބޯއީ)

އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރު (ފިރިހެން)

 1. އަކްޝޭ ކުމާރު (ކޭސަރީ)
 2. އަޔުޝްމަން ޚުރާނާ (ބާލާ)
 3. ރިތިކް ރޯޝަން (ސުޕަ 30)
 4. ރަންވީރް ސިންގް (ގަލީބޯއީ)
 5. ޝާހިދު ކަޕޫރު (ކަބީރް ސިންގް)
 6. ވިކީ ކައުޝާލް (ޔޫރީ: ދަ ސާޖިކަލް ސްޓްރައިކް)

އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރު (ކްރިޓީކްސް – ފިރިހެން)

 1. އަކްޝޭ ކައްނާ (ސެކްޝަން 375)
 2. އަޔުޝްމަން ޚުރާނާ (އާޓިކަލް 15)
 3. ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގް (ފޮޓޮގްރާފް)
 4. ރާޖްކުމާރް ރާއޯ (ޖަޖްމެންޓަލް ހޭ ކިޔާ)

އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރު (އަންހެން)

 1. އާލިއާ ބަޓް (ގަލީބޯއީ)
 2. ކަންގަނާ ރަނޯއަތު (މަނިކަރްނިކާ: ދަ ކުއީން އޮފް ޖާންސީ)
 3. ކަރީނާ ކަޕޫރު ޚާން (ގުޑް ނިއުސް)
 4. ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ (ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް)
 5. ރާނި މުކަރްޖީ (މަރްދާނީ 2)
 6. ވިދްޔާ ބާލާން (މިޝަން މަންގަލް)

އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރު (ކްރިޓީކްސް – އަންހެން)

 1. ބޫމީ ޕޭދްނެކަރް (ސޯންޗިރިޔާ)
 2. ބޫމީ ޕޭދްނޭކަރް (ސާންޑް ކީ އާންކް)
 3. ކަންގަނާ ރަނޯއަތު (ޖަޖްމެންޓަލް ހޭ ކިޔާ)
 4. ރާދިކާ މަދަން (މަރްދް ކޯ ދަރްދް ނެހީ ހޯތާ)
 5. ސާންޔާ މަލޯތްރާ (ފޮޓޮގްރާފް)
 6. ސާޕްސީ ޕައްނޫ (ސާންޑް ކި އާކް)

އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިންގް އެކްޓަރު (ފިރިހެން)

 1. ދިލްޖިތް ދޯސަންޖް (ގުޑް ނިއުސް)
 2. ގުލްޝަން ދޭވާއިއާ (މަރްދް ކޯ ދަރްދް ނެހީ ހޯތާ)
 3. މަނޯޖް ޕަހްވާ (އާޓިކަލް 15)
 4. ރަންވީރް ޝޯރޭ (ސޯންޗިރިޔާ)
 5. ސިދާރްތް ޗަތުރަވޭދީ (ގަލީބޯއީ)
 6. ވިޖޭ ވަރްމާ (ގަލީބޯއީ)

އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިންގް އެކްޓަރު (އަންހެން)

 1. އަމްރިތާ ސިންގް (ބަދްލާ)
 2. އަމްރުތާ ސުބާޝް (ގަލީބޯއީ)
 3. ކާމިނީ ކައުޝާލް (ކަބީރް ސިންގް)
 4. މާދުރީ ދިކްޝިތު (ކަލަންކް)
 5. ސީމާ ޕަހްވާ (ބާލާ)
 6. ޒާއިރާ ވާސިމް (ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް)

އެންމެ މޮޅު މިޔުޒިކް އަލްބަމް

 1. ބާރަތް (ވިޝާލް ޝޭކަރް)
 2. ގަލީބޯއީ (އަންކުރް ތިވާރީ، ޒޯޔާ އަކްތަރު)
 3. ކަބީރް ސިންގް (މިތޫން، އަމާލް މަލިކް، ވިޝާލް މިޝްރާ، ސަޗޭތް ޕަރަމްޕަރާ، އަކިލް ސަޗްދޭވާ)
 4. ކަލަންކް (ޕްރިތަމް)
 5. ކޭސަރީ (ތަނިޝް ބާގްޗީ، އަރްކޯ ޕްރާވޯ މުކަރްޖީ، ޗިރަންތަން ބަޓް، ޖަސްބިރް ޖައްސީ، ގުރްމޯ، ޖަސްލީން ރޯޔަލް)

އެންމެ މޮޅު ލިރިކްސް

 1. އަމިތާބް ބައްޓަޗާރިޔާ – ކަލަންކް ނެހީ އިޝްގް (ކަލަންކް)
 2. ޑިވައިން، އަންކުރް ތިވާރީ – އަޕްނާ ޓައިމް އާއެގާ (ގަލީބޯއީ)
 3. އިރްޝާދް ކަމިލް – ބޭޚަޔާލި (ކަބީރް ސިންގް)
 4. މަނޯޖް މުންތަޝިރް – ތޭރީ މިއްޓީ (ކޭސަރީ)
 5. މިތޫން – ތުޖެ ކިތްނާ ޗަހަނޭ ލަގޭ (ކަބީރް ސިންގް)
 6. ތަނިޝްކް ބާގްޗީ – ވޭ މާހީ (ކޭސަރީ)

އެންމެ މޮޅު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ (އަންހެން)

 1. ނޭހާ ބާސިން – ޗާޝްނީ (ބާރަތު)
 2. ޕަރަމްޕަރާ ތާކުރް – މޭރޭ ސޮނެޔާ (ކަބީރް ސިންގް)
 3. ޝިލްޕާ ރާއޯ – ގުނގްރޫ (ވޯރް)
 4. ޝްރޭޔާ ގޯޝާލް – ޔޭ އާއިނާ (ކަބީރް ސިންގް)
 5. ޝްރޭޔާ ގޯޝާލް، ވައިޝާލީ މާދޭ – ގަރް މޯރޭ ޕަރްދޭސިޔާ (ކަލަންކް)
 6. ސޯނާ މޮހަޕަތްރާ، ޖްޔޯތިކާ ތާންގްރީ – ބޭބީ ގޯލްޑް (ސާންޑް ކި އާންކް)

އެންމެ މޮޅު ޑައިލޮގް

 1. އާޓިކަލް 15 – އަނޫބަވް ސިންހަ، ގައުރަވް ސޮލާންކި
 2. ބާލާ – ނިރޭން ބަޓް
 3. ޗިޗޯރޭ – ނިތޭޝް ތިވާރީ، ޕިޔޫޝް ގުޕްތާ، ނިކިލް މަލޯތްރާ
 4. ގަލީބޯއީ – ވިޖޭ މައުރްޔާ
 5. ސޯންޗިރިޔާ – ސުދީޕް ޝަރްމާ
 6. ސުޕަ 30 – ސަންޖީވް ދައްތާ

އެންމެ މޮޅު ސްކްރީން ޕްލޭ

 1. އާޓިކަލް 15 – އަނޫބަވް ސިންހަ، ގައުރަވް ސޮލާންކި
 2. ގަލީ ބޯއީ – ރީމާ ކާގްތީ، ޒޯޔާ އަކްތަރު
 3. މިޝަން މަންގަލް – ރ. ބާލްކީ، ޖަގަން ޝަކްތީ، ނިދި ސިންގް ދަރްމާ، ސަކޭތް ކޮންޑިޕާރްތީ
 4. ސާންޑް ކި އާންކް – ބަލްވިންދަރް ސިންގް ޖަންޖުއާ
 5. ސެކްޝަން 375 – މަނީޝް ގުޕްތާ، އަޖޭ ބަހީ
 6. ސޯންޗިރިޔާ – ސުދީޕް ޝަރްމާ

އެންމެ މޮޅު އޮރޮޖިނަލް ވާހަކަ

 1. އާޓިކަލް 15 – އަނޫބަވް ސިންހަ، ގައުރަވް ސޮލާންކި
 2. ޗިޗޯރޭ – ނިތޭޝް ތިވާރީ، ޕިޔޫޝް ގުޕްތާ، ނިކިލް މަލޯތްރާ
 3. ގަލީ ބޯއީ – ރީމާ ކާގްތީ، ޒޯޔާ އަކްތަރު
 4. މަރްދް ކޯ ދަތްދް ނެހީ ހޯތާ – ވާސަން ބާލާ
 5. މިޝަން މަންގަލް – ޖަގަން ޝަކްތީ
 6. ސޮންޗިރިޔާ – އަބީޝެކް ޗައުބޭ، ސުދީޕް ޝަރްމާ

އެންމެ މޮޅު ޑެބިއު ޑައިރެކްޓަރު

 1. އަދިއްތުޔަ ދަރް (ޔޫރީ ދަ ސާޖިކަލް ސްޓްރައިކް)
 2. ޖަގަން ޝަކްތީ (މިޝަން މަންގަލް)
 3. ރާޖް ޝާންދިލިޔާ (ޑްރީމް ގާލް)
 4. ތުޝާރް ހީރާނަންދާނީ (ސާންޑް ކި އާންކް)
 5. ރާޖް މެހެތާ (ގުޑް ނިއުސް)
 6. ގޯޕީ ޕުތްރަން (މަރްދާނީ 2)

އެންމެ މޮޑު ޑެބިއު އެކްޓަރު (ފިރިހެން)

 1. އަބިމަންޔޫ ދައްސާނީ (މަރްދް ކޯ ދަރްދް ނެހީ ހޯތާ)
 2. މީޒާން ޖެފްރީ (މަލާލް)
 3. ސިދާންތް ޗަތުރަވޭދީ (ގަލީ ބޯއީ)
 4. ވަރްދާން ޕޫރީ (ޔޭ ސާލީ އާޝިޤީ)
 5. ވިޝާލް ޖޭތްވާ (މަރްދާނީ 2)
 6. ޒަހީރް އިޤްބާލް (ނޯޓްބުކް)

އެންމެ މޮޅު ޑެބިއު އެކްޓަރު (އަންހެން)

 1. އަނަންނިޔަ ޕާންޑޭ (ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދި ޔާރ 2)
 2. ޕްރާނުތަން ބާހީ (ނޯޓްބުކް)
 3. ތާރާ ސުތާރިއާ (ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދި ޔާރ 2)
 4. ސާއީ މަންޖްރޭކަރް (ދަބަންގް 3)
 5. ޝާރމިން ސޭގަލް (މަލާލް)
 6. ޝިވާލީކާ އޯބެރޯއީ (ޔޭ ސާލީ އާޝިޤީ)

މިއަހަރުގެ ފިލްމުފެއަރ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހިނގާ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.