ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެކްސްޕޯ، މޯލްޑިވްސް ލިވިން އެކްސްޕޯގެ މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ކުންފުނިތަކުންވެސް ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ހައިރައިޒުން ބުނެފިއެވެ.

ހައިރައިޒުން އިންތިޒމަުކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ލިވިން އެކްސްޕޯގެ މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު މި އެކްސްޕޯއާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހައިރައިޒްގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިން މަރިޔަމް މާއިޝާ ވިދާޅުވީ ހައިރައިޒުން ކޮންމެ އަހަހަރަކުވެސް ބާއްވާ ލިވިން އެކްސްޕޯގައި ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ގެދޮރަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު އެތައްކަމެއް ހިމަނާފައިވާނެ ކަމުގައެވެ.

އެގޮތުން މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައިވެސް ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި، މިދައިރާއާ ގުޅުންހުރި 40 އެގްޒިބިޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް މާއިޝާ ވިދާޅުވިއެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އެހެން ގައުމުތަކުންވެސް އެގްޒިބިޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވާކަން މާއިޝާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއަހަރު އެބަ ބައިވެރިވޭ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ސްރީލަންކާގެ ތިން ޕްރޮޕަރޓީއެއް އަދި މެލޭޝިއާގެ އެއް ޕްރޮޕަރޓީ އަދި ހުޅުމާލެ އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން މިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި އެޅިފައިވާ މައިގަނޑު ބޮޑެތި ޕްރޮޕަރޓީސްތައް އެއް ވެބްސައިޓެއްގެ ދަށުން ފެނިގެން އާންމުންނަށް އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިވަނީ ހުޅުވާލެވިފަ
މާއިޝާ

މާއިޝާ ވިދާޅުވި މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި ތަފާތުކަމެއްގެ ގޮތުން ގެދޮރާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތުގެ އިތުރުން ގެދޮރު އިމާރަތްކުރުމަށް ބެނުންވާ އިތުރު އެކި އެހީއާގުޅޭ މައުލޫމާތުވެސް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމުގައެވެ. ހައިރައިޒްގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ އެއް ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ދަށުން ގެދޮރާބެހޭ މައުލޫމާތާއި، ގެދޮރަށް އިންޝުއަރެންސް ކުރާނެ ގޮތްތައް އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން ފޮރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

ހައިރައިޒްގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ އެއް ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ދަށުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައުލޫމާތު އަދި ގެދޮރަށް ގަންނަންބޭނުންވާ އެހެނިހެން އިކުއިޕްމެންޓްސް އަދި ޕިކްސްޗަރސް އެންޑް ފިޓިންގްސްގެ މައުލޫމާތު އެއް ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ދަށުން ލިބިގެން ދިޔުން. މިއަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތު ކަމަކަށް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އަދި ގެދޮރު ގަންނަން ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ސާމާނުތައް އަދި އިންޝިއުރަންސް އަދި އިންވެސްތްމެންޓް ކިހިނެއްތޯ ބެންކިން ތްރޫކޮށް ހޯދާނީ. ފައިނޭންސިން އެމްއެފްއެލްސީ އަދި އިސްލާމިކް ބޭންކް މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ އެއްކޮށް ބައިވެރިވެފަ.
މާއިޝާ

ލިވިން އެކްސްޕޮއަކި ހަމައެކަނި ގެދޮރާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ހާއްސަ އެކްސްޕޯއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މާއިޝާ ވިދާޅުވި މި އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރާނީވެސް ގެދޮރަށް އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ، ގެދޮރާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޓާގެޓް ކޮށްފައިވާ އޯޑިއެންސްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާކަން މާއިޝާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.