• ބަލިޖެހޭ ދިވެހިންގެ އަދަދު އިތުރުވަނީ
  • ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކުރާ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ
  • ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކާ އަދަދު އިތުރު، ކޮންޓެކްޓްވެސް އިތުރުވެއްޖެ
  • ވަރަށް ފަރުވާތެރިވެ ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ ވަރަށްބޮޑު ގެއްލުމަކަށް ގޮސްދާނެ: ޑރ އަލީ

ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ގިނަވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅޭލެއް މަދުވާތީކަމަށް ޑރ. އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި މިރޭ ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވީ، ލުއިދިނުމުގެ މާނައަކީ ހުރިހާ އެންމެން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅާނުލާ އުޅުން ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މަގުމައްޗަށް ނުކުމެއުޅޭ މީހުން ވަރަށް ގިނަ ކަމަށެވެ. ބަލި ގިނަވާންޖެހޭ އަސްލު ސަބަބަކީ އެއީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޮކްޑައުން ނެގުމާ ގުޅިގެން މަގުމަތިންނާއި އެހެނިހެން ތަންތަނުން ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައި ގަންނަވާ ކަމަށާއި، ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައްވެސް މަދުކަމަށް ޑރ. އަލީ ލަތީފް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

"ފުރަތަމަކޮޅުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ވަރަށް ބޭފުޅުން މާސްކް އަޅުއްވައިގެން އުޅުއްވާތަން. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ވަރަށް ގިނައިން އެބަފެނޭ މާސްކް ނާޅާ އުޅޭ ބޭފުޅުންވެސް. އަދި މާސްކް އެޅި ކަމުގައިވިޔަސް މާސްކް އަޅަންވާގޮތަށް ނާޅާ. މިސާލަކަށް ހަމައެކަނި އަނގަ ފޮރުވޭގޮތަށް ނޭފަތް ނުފޮރުވޭގޮތަށް މާސްކް އަޅާފަ އެބަހުރި. އެގޮތަށް މާސްކް އަޅުއްވަންޏަކާ އޭގެން ލިބެންވާ އެއްވެސް ކަހަލަ ފައިދާއެއް ނުއެއް ލިބޭނެ"
ޑރ. އަލީ ލަތީފް

ޑރ. އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވީ، ކެފޭތަކުގައާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ކުރިމަތީގަ މީހުން ޖަމާވެ ސިނގިރޭޓްބޯން ތިބޭ ތަންތަނާއި، އަދި ގައިދުރުކުރުމުގެ އެއްވެސް ކަހަލަ އުސޫލެއް ނުގެންގުޅޭކަން ފާހަގަ ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް މިކަންތައް ދަންޏާ ކޮވިޑް އަނެއްކާވެސް ފެތުރިގެން ދިއުމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތްކަމަށެވެ.

ޑރ. އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވީ، ލޮކްޑައުން ނަގަން ޖެހުނީވެސް، އޭގެ ސަބަބުން ދިމާވި ދަތިތަކާއި، އެކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތައްތަކާހެދިކަން ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ޑރ. އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވީ، ކުރިއާބަލާފަ ޕޮޒިޓިވްވާ ޖުމްލަ ކޭސްތައް ފެންނަލެއް މަދުނަމަވެސް، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބަލި ފެންނަލެއް ވަރަށް ގިނަވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

"މިއިން ދޭހަވާއެއްޗަކީ؛ އަޅުގަނޑުމެން ގިނައިން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ އަޅާނުލާ އުޅޭކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގިވެސް ގޭތެރެއަށް މިބަލި ގެނެވިދާނެކަން. ގޭތެރެއަށް ބަލި ގެންދެވިއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގި އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިންބަފައިންނަށާއި އަދި ގޭގައި އުޅޭ އެހެން ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ މީހުންނަށް މިބަލި ޖެހިދާނެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް މިބަލި ޖެހުމަކީ މާ ނުރައްކާތެރިކަމެއްކަން އެންމެނަށްވެސް އެނގޭ. ފުރާނައަށް ގެއްލުންވުމުގެ ޗާންސްވެސް އޮންނަކަން"
ޑރ. އަލީ ލަތީފް

ޑރ. އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވީ، ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކުރާ ކޭސްތައްވެސް ގިނަވަމުންދާތަން ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ޖޫންމަހުގެ ފަހު ހަފްތާއަށް ބަލާއިރު އެޑްމިޓްކުރީ ގާތްގަނޑަކަށް 4 އިންސައްތަ މީހުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ޖުލައިމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާއަށް ބަލާއިރު އެ ނިސްބަތް 15 އިންސައްތައަށް މައްޗަށްގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޑރ. އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިއީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިތުގެބަލިތަކާއި ޑައިބިޓީސްފަދަ ބަލިތައް ހުންނަ ޅައުމުގެ މީހުން ގިނަކަމާއެކު، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށްބޮޑު. މީގެއިތުރުން ފްލޫ ކްލިނިކަށްދާ އަދަދުވެސް މިހާރު ގިނަވެއްޖެ. މިސާލަކަށް ޖުލައި 4 ގަ 39 މީހުން ދައްކާފަ އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް އިއްޔެއަށް ބަލާއިރު 127 މީހުން ދައްކާފަ އެބަހުރި. އެހެންވީމަ، ފްލޫޖެހިގެން ދައްކާމީހުންވެސް އެބަ ގިނަވޭ. ލޮކްޑައުންގެ ފުރަތަމަކޮޅު ކޮންޓެކްޓް އުޅެނީ އެވްރެޖް 9 ގައި، ނަމަވެސް މިހާރު އެ އަދަދު އެބަހުރި 15 ގައި"
ޑރ. އަލީ ލަތީފް

ޑރ. އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ފެންނަމުންދާ ކަންތައްތަކަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންކަން ކަމަށެވެ. ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މާބޮޑުކަމެއް ނުވާނެއޭ، ބައްޔެއް ނުޖެހޭނެއޭ، އަދި ބަލިޖެހުނަސް އެއްވެސްކަހަލަ ނުރައްކަލެއް ތިމަންނާއަކަށް ނުވާނޭ ކަމަށް ވަރަށް ގިނަމީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ޑރ. އަލީ ލަތީފްވަނީ އިންޒާރު ދެއްވާފައެވެ.

"ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މިކަމަލާ އަޅާނުލައިފި ކަމުގައި ވަނީވިއްޔާ، އަނެއްކާވެސް ވަރަށްބޮޑު ގެއްލުމަކަށް ގޮސްދާނެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަލައިގެން ނުވާނެ ބަލި މިހުރީ އެކީ ކޮންޓްރޯލްވެފަ ކަމަށް. ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް މުހިންމުކަމެއް"
ޑރ. އަލީ ލަތީފް