އިންސާފަށް އެމްޑީޕީން ދަތުރުކުރާ އޮޑީގެ ފަށަނެއް ނެތް ކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

މެމްބަރު މިހެން ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ޓެކްސީގެ ހިދުމަތްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު އައިމިނަތު ވަހީދާގެ ކާރަށް ތަކުރާރުކޮށް ގެއްލުން ދެމުންދާތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރައްވަމުންނެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ މޫނުމަތިން ދެއްކި ވާހަކަތަކާއި މަންޒަރާއި، ބަހާއި އަމަލާ ދިމާނުވާ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީން ކަނބަލުން ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ގޮވަމުންދާއިރު މިހާތަނަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން އަދި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިތުރަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރި ކަމެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށްވެސް ސައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ 28 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ. މިއަދު ކިތައް ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންތޯ ބަނދެވިފައެތިބީ. ދާދި އިހަކަށްދުވަހު ނޫސްތަކުން ފެނިގެން އެ ދިޔައީ ނިޔާވެފައި އޮތް ޒުވާނަކު މޫދުން ނެގި ވާހަކަ. ނެދި އިރު ލޮލެއް ނެތޭ. އަތްވެސް ބުރިކޮށްފައޭ އޮތީ. މިއަދާއި ހަމައަށް އައިއިރު ޕޯސްޓްމޯޓަމްވެސް ހެދިފައި ނެތް. މިއީތޯ އިންސާފުގެ ދަތުރުކުރާ ގޮތަކީ؟."
މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު

އިންސާފު ހޯދޭނީ އިންސާފަށްޓަކައި ނިޔަތާއި އަމަލު ދިމާވާ ބަޔަކު އެ ވާހަކަތައް ދައްކައިގެން ކަމަށްވެސް މެމްބަރު ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ އިންސާފު ފެށެނީ ކަނބަލުންނަށް އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވައިގެން ކަމަށާއި އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ރައްކާތެރި މާހައުލެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި އަދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބެލޭނެ ނިޒާމެއްވެސް އޮވެގެން ކަމަށެވެ.