ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ، ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ދެކޭ ހުވަފެންތައް، ޙަގީގަތަކަށް ހެދޭނެ މަގު، ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދަޅުވީ، މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ތޮއްޖެހިފައި އޮތް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ އާންމު ސިއްހަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ކޮށްދެވެން ހުރި ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަކީވެސް ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށެވެ.

ސިންތެޓިކް ދުވާ ޓްރެކަކީ، ދޮށީ އުމުރުގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ހިނގައި ކަސްރަތު ކުރެއްވޭނެ ގޮތަށް، ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ހަދާފައި އޮތް ޓްރެކެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް ކަސްރަތު ނުފަށާ ފަރާތްތައްވެސް އެތަނައްގޮސް، ހަށިހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް މަސައްކަތް ކުރުކަމީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމަށެވެ.

"މިތަނުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޓްރެކެއް ހުޅުވުނީ 1998 ވަނަ އަހަރު. އޭރުން ފެށިގެން، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ ހަމައަށް، މިތަނުގައި އޮތީ ވެލި އަޅައިގެން ހަދާފައި އޮތް ޓްރެކެއް. ކޮންމެފަހަރަކުވެސް ޓްރެކް ހަލާކުވީމާ، ވެލިއަޅައިގެން ހަރުކުރުމަށްފަހު އެއްވަރުކޮށްލަނީ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް، އެ ފެންވަރުގައި ހުރެގެން، ކުޅުންތެރިންނެއް ނުއުފެއްދޭނެ."
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

ރާއްޖެގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ހޯދާ ކާމިޔާބީތައް މިހާރު މަދެއްނޫން ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް، އެފަދަ ކާމިޔާބީތަކާ ފައިހަމަވާ މިންވަރާ ގާތަށްވެސް ތަރައްޤީކުރެވިފައި ނެތްކަން ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޓްރެކްތަކާއި، ފަތާ ފެންގަނޑުތަކާއި، ސްޓޭޑިއަމްތަކާއި، އިންޑޯ ހޯލްތަކާއި، ޖިމްފަދަ ވަސީލަތްތައް، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ތަރައްޤީ ކުރެވިފައެއް ނެތްކަމަށެވެ.

އެތައް އަހަރެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު، މާލޭގެ ފަތާ ޓްރެކް އޮތްގޮތް ހުރިހާ އެންމެނަށްވެސް ފެންނާނެ ކަމަށާއި، އަތްވާއި ވާރެއިން ހިޔާވެވޭނެ ގޮތެއް އެތަނަކު ނެތްކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަށީގެންވާ ޗޭންޖިންގ ރޫމެއްވެސް ނެތްކަމަށާއި، އެއީ، ފަތަންދާ މީހުންނަށާއި، ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކަށް ފަރިތަކުރާ އެތުލީޓުންނަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް އޮތްތަނެއް ނޫންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއު، އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ނިމުމަކަށް އަންނާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ވަކިން ޗޭންޖިންގ ރޫމްތަކާއި، ފާޚާނާއާއި، ފެންވަރާނެ ތަންތަން އެތަނުގައި ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އޭރުން އެތަން ބޭނުންކުރުމުގައި މިހާރު ދިމާވާ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ހައްލުވެ، އެތުލީޓުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށެެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ، އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާއިމުކުރާ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފައިގެން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދޭނެ ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް އުފެދިގެން ދިޔުން. ހަމައެފަދައިން، ކުޅިވަރުގެ ޒަރީއާއިން، ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ރައްޔިތުން ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުވެގެން ދިޔުމަކީވެސް، އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކުރިން ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް އޮތް މި ޓްރެކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ޤައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތްތަކާއި، ސްކޫލްތަކުގެ ކަސްރަތު މުބާރާތްތަކުގެ ފެންވަރު، އެތައް ގުނައަކަށް ރަނގަޅު ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބޭރުގެ މުބާރާތްތަކަށް އެތުލީޓުން ތައްޔާރު ކުރުމަށްވެސް، ވަރަށް ބޮޑު އެހީއަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ ވަރަށް ދީލަތި ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، ފުރިހަމަކުރެވުނު ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއްކަން ފާހަަގަކުރައްވާ، ރައީސް ވަނީ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން، ޓްރެކްގެ ބިންގަނޑު އެއްވަރުކޮށް، ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކޮށް، ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދިން، އާރުކޭއެލް ގުރޫޕަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސިންތެޓިކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރި ޕޮލިސް ވެލްފެއަރ ކުންފުންޏަށްވެސް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.

" މިހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވައި، ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، އާދެ، ގާތްގަނޑަކަށް ހައެއްކަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަޚްލޫފަށާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހީވާގި ޓީމަށް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެތުލީޓުންގެ ނަމުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. މި މަޝްރޫޢު ފުރިހަމަކުރުމުގައި، އިންޑިއާގެ ވަރަށް ދީލަތި އެހީތެރިކަމެއް ލިބިފައިވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއީ، ދޭދޭ ޤައުމުތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށް، ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ. އެހެންކަމުން، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށާއި، ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގައި، ދެމުން އަންނަ އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި، އިންޑިޔާ ސަރުކާރަށް، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން."
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް