އަޟްލާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަމިއްޔަތުލް ސަލަފް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން، އަލީ ރަމީޒް ހޯދައިފިއެވެ.

ސަލަފް ޢީދު އުފާ ޓީޓީ ޓޯނަމެންޓް 1442 ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ ދެ ދުވަހަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 12 ކުޅުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ތިން ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ގުރޫޕެއްގައި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭހެން މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ވަނީ ތިން މެޗު ކުޅެފައެވެ. އަދި ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ނިމުނުއިރު ކޮންމެ ގުރޫޕަކުން ދެ ކުޅުންތެރިއަކު ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ކުޅުނުއިރު މިބުރުގައިވެސް ޖުމްލަ 6 ކުޅުންތެރިން ވަނީ ދެބަޔަކަށް ބަހާލާފައެވެ.

ކުއާޓަރ ގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރުނު 4 ކުޅުންތެރިޔަކު ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރިއިރު ސެމީ ފައިނަލް ކުޅުނީ ނޮކް އައުޓް އުސޫލުންނެވެ. އަދި ފައިނަލް މެޗުގައި ކުޅެފައިވަނީ ސެމީގެ ދެމެޗުން ކުރިހޯދި ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަލީ ރަމީޒް ހޯދީ ފައިނަލް މެޗުގައި ޝެއިޚް އިބްރާހިމް މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ސީދާދެ ސެޓުން ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ ސެޓުތައް އަލީ ރަމީޒް ކާމިޔާބުކުރީ 11-21 އަދި 18-21 އިންނެވެ. މި މުބާރާތް އަލީ ރަމީޒް ކާމިޔާބުކުރީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. އަލީ ރަމީޒް އަކީ ޖަމިއްޔަތުލް ސަލަފްގެ އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރެވެ.

ސަލަފް އީދު އުފާ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕް، ޝެއިޚް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު- ފޮޓޯ:- ޖަމިއްޔަތުލް ސަލަފް

ވީނިއުސް އާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން މުބާރާތް ވިލަރެސް ކުރެއްވި ފަރާތް ނުވަތަ އިވެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ޝެއިޚް މުޖްތަބާ ހަމީދު ވިދާޅުވީ މިއީ މި މުބާރާތް ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މާތް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން ކުރިއަށް ހުރި ޢީދު ތަކުގައި މިފަދަ އިވެންޓުތައް ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޝެއިޚް މުޖްތަބާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު ދެ މަގްސަދެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

"މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު ދެ މަގްސަދެއް އެބައޮތް. އެއް މަގްސަދަކީ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ޖަމިއްޔާއަށް އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން. އަދި އަނެއް މަގްސަދަކީ ޢީދަކީ އުފާ ފާޅުކުރުމަށް ދީނުގައި ލައްވާފައިވާ މަތިވެރި ދުވަހަކަށް ވުމާއެކު އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރެވިދާނެކަން ރައްޔިތުންނަށް ބަޔާންކޮށްދީ އެކަމުގައި ނަމޫނާ ދެއްކުން"
ޝެއިޚް މުޖްތަބާ ހަމީދު

ޝެއިޚް މުޖްތަބާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޢީދު ފާހަގަކުރާއިރު ކޮންމެހެން އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް، މިއުޒިކު ޖަހާ ދެޖިންސު މަސްހުނި ވާގޮތަށް ނޫނަސް އީދު ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"އާންމުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ޢީދު ފާހަގަކުރާގޮތަށް، އަންހެނުން ފިރިހެނުންގެ ހެދުން ލައިގެން ނުވަތަ ފިރިހެނުން އަންހެނުންގެ ހެދުންލައިގެން އަދި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ނުވާގޮތަށްވެސް ޢީދު ފާހަގަ ކުރެވިދާނެ. މިސާލަކަށް ވޮލީ ނުވަތަ ޓީޓީ ފަދަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ ހަމަ ރަށްރަށުގައިވެސް ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ނުވެ މިއުޒިކު ނުހިމަނާވެސް. ޢީދު ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނީ ހަމައެކަނި ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި އެކަން ކުރާގޮތަށް އެކަންޏެއް ނޫން"
ޝެއިޚް މުޖްތަބާ ހަމީދު

ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރުންނާއި އެހީތެރިވެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޝެއިހުން ވެސް ބައިވެރިވި މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި ރަނަރަޕް ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވަނީ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ޓްރޮފީ ހަވާލު ކޮށްފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން- ފޮޓޯ:- ޖަމިއްޔަތުލް ސަލަފް

ޝެއިޚް މުޖްތަބާ ވިދާޅުވީ މިފަހަރު ހަމައެކަނި އެއްވަނަ ދެވަނަ އަށް ޓްރޮފީއެއް ދިނުމަށްފަހު މުބާރާތް ނިންމާލިނަމަވެސް މާތް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން ކުރިއަށް ހުރި މުބާރާތް ތަކުގައި ސްޕޮންސަރުންގެވެސް އެހީތެރިކަމާއިއެކު އަގުހުރި އިތުރު އިނާމުތަކެއް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.