ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްކަން މިހާރު ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފައި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ދިވެހިފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް ގުނަންފެށުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ވަނީ މިހާރު މުޅި ދުނިޔެ ތަޖުރިބާ ކުރަމުންމިދާ ކޮވިޑް-19ގެ ދަތިކަމުގައި، އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ކަމަށާއި އެގޮތުން ރިޒޯޓުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ގެސްޓްހައުސްތައް ބަންދުކޮށް، ސަފާރީތައް ފަޅުގައި އަޅަންޖެހުނު ކަމަށާއި އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލުނު ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މި ސިނާޢަތުގެ 99 އިންސައްތަ މުވައްޒަފުން، ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި 92 އިންސައްތަ މުވައްޒަފުން ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށް، ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްކަން މިހާރު ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެތައް ބަޔަކު ނޯޕޭލީވްގައި ތިބެން ޖެހުނު. ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިގެންދިޔަ. ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އައި ހީނަރުކަމާއި ދަތިތަކާ އަޅައިބަލާއިރު، ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްގައި، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ރަނގަޅުވަމުން، ކުރީގެ ހާލަތަށް ބަދަލުވަމުން މި އަންނަނީ. މި ސިނާޢަތުގެ އެންމެހައި ބައިވެރިންގެ ބުރަ މަސައްކަތުންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން."
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް

ރައީސް ވަނީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު، ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ދަނީ އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ރީނދޫ ސަމާލުގެ އިންޒާރު ދޭ މިންވަރު މިހާރު މިވަނީ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގައިވެސް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި މިދިޔަ އަހަރު އަމަލުކުރަން ފެށި "ނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ އެންޑް އެކްޝަން ޕްލޭން"ގެ އަމާޒަކީ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކައިލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކް، ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުން، 2023ގެ ނިޔަލަށް ހުއްޓައިލުން ކަން ރައީސް ސާލިހް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއަދު މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވަނީ، ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް. ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ މަޤްބޫލު މަންޒިލަށްވާއިރު، ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ، ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބޭ އިތުރު ދިރުމަކަށް ވާނެކަން ޔަގީން. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ފެށިގެން އައިއިރު، ދިވެހި އަންހެނުން ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި. ސްކޫލް ނިންމާފައި ނުކުތް ޒުވާނުންގެ ދައުރު އަދި ވަކިން ބޮޑު. ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރެންދާއިރު، މި ޞިނާޢަތުގައި ދިވެހި އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން މިހާރަށްވުރެ އިތުރުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް."
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ދިވެހި އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން މިހާރަށް ވުރެ އިތުރުކުރަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.