ހިޔާ ފްލެޓުތައް ތަޅާލުމުގެ ވިސްނުން އެއްއިރެއްގައި ގެންގުޅުއްވި ކަމަށް ޕްލޭނިން, ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އަސްލަމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ނެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު އައި އިރު، ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ހުރީ ހުއްޓާ ނުލެވޭ ވަރަށް ކުރިއަށް ގޮސްފައި ކަމަށާއި އެތަން ތަޅާލުމަށް ވެސް އެއް އިރެއްގައި ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވި ކަމަށެވެ.

"ވިސްނިން ތަޅާލަން ވެސް، އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް އެކަނި ނިންމާ ނިންމުމެއް ނަމަ ތަޅާލީމުސް، އޭރުވެސް، އޭރުވެސް ދެންނެވިން މި ހަދަނީ ކޮތަރު ކޮށްޓެކޭ، އެ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީމާ އަޅުގަނޑާ ދިމާލަށް ހެއްދެވީ ނުހެއްދެވިއަށް ގޮވި، ތިޔަ ހެވޭ ކޮތަރު ކޮށްޓަކަށް ވިޔަސް ތިމަންނަ މެންނަށް ދޭށެ ތިތަން، އެހެރީ ދީފަ،"
ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް
ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ އިދާރާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވަނީ ރައިސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ އެއްކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ފެނިއްޖެތޯ މިސްޓަރ އަސްލަމާ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދެއްވަމުން ހިތްޕުޅު ހަމަނުޖެހުމާއެކު މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ހިޔާ ފްލެޓްތަކަކީ މުޅި އައްޑޫ ސިޓީގެ އާބާދީއާއި އެއްވަރުގެ އާބާދީއެއް އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުވަން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއު އެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެއީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެތަނަކީ ކޮތަރު ކޮއްޓެއްހާ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން އެމަނިކުފާނަށް ހެއްދެވި ނުހެއްދެވިއަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގޮވާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ފަންސަވީސް ބުރީގެ އިމާރާތްތަކެއް ޖެހިޖެހިގެން ފުރަތަމަ އެޅި އެޅުން އެއީ ހަމަ ގޯސް ޕްލޭނެއް، އައްޑޫ ސިޓީގެ އާބާދީއަށް ވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅަކަށް ޖަމާކޮށްފައި، ބާއްވަން އެ ޕްލޭން ކުރުން އެއީ ފުރަތަމަ ގޯސް ނިންމުމެއް،"
ޕްލޭނިން, ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 7000 ފްލެޓުގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތްތަކެއް ޖެހިޖެހިގެން އަޅަން ކުރީ ސަރުކާރުގެ ޕްލޭން ގޯސް ކަމަށާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ އާބާދީއަށް ވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް، އެވަރުގެ ކުޑަ ތަންކޮޅަކަށް ޖަމާކޮށްފައި ބާއްވަން ނިންމި ނިންމުން ގޯސް ކަމަށެވެ.

ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ އިދާރާ

މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ހިޔާ ފްލެޓުތައް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ކުށުގެ ހާއްޔަކަށްވީ، އެހާ ބޮޑު އާބާދީއެއް ކުޑަ ތަންކޮޅަކަށް ޖަމާކޮށްފައި އޮތުމުން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާލަތަށް އެތަން ވެއްޓުނީ ގޯސް ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް މެމްބަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ އެދުމަށް އެތަން ދިނުމުން، މިހާރު ދައްކަނީ ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި އެކަންކަން ވާނެކަން ކުރިންވެސް އެނގެން ވާނެ ކަމަށެވެ.

"އެހާ ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅަކަށް އެހާ ގިނަ މީހުން އެއްކޮށްލީމާ ވާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެން، ސަރުކާރުން ބަލަހައްޓާނެ ދެން، ކުރިއަށް އޮތް އަންނަން އޮތް ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ވެސް އެކަން ބަލަހައްޓާނެ، ގޯސް ނިންމުމަކަށް ބިނާވެގެން ގޮސް ނިމިފައި އޮތް ނިންމުމަކަށް ވީމާ މި ހިސާބަށް މިކަން ގޮސްފައި މިއޮތީ،"
ޕްލޭނިން, ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

ހިޔާ ފުލެޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ހިޔާ ފްލެޓުތަށް ކުށުގެ ހާއްޔަކަށްވީ ނަމަވެސް އެތަނުގައި ދެން ކުރެވޭނެ މާބޮޑު ކަމެއްނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން އެތަނަށް ވަދެ، ވިޔާނުދާ ކަންކަން ކުރާ މީހުންނަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

ދެން އެ ނޫން ގޮތެއް އެތާނގައި ނުހެދޭނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.