ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަށްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއާ ވާދަވެރި ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޮވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެމްޑީޕީ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެވެސް ރައީސްކަން ކުރައްވާ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރިންގެ ތަސައްވުރަކީ މާލެ ސަރަހައްދަށް މީހުން ޖަމާކުރުން ކަމަށެވެ. ރަށެއްގެ ތަރައްގީ އެއީ ވާދަވެރިންގެ ވިސްނުމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިދިކޮޅަށް ފަރާތްތަކަށް ފާޑުވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކޮމަންޑޫ، މަރޮށި އަދި ފޯކައިދޫ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވާދަވެރިން ހޮވަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ކެމްޕޭން ފެށުމަށް ކޮމަންޑޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ރައީސް ނަޝީދު ފޮނުއްވި އޯޑިއޯ މެސެޖެއްގައި ވެސް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަކީ ރައްޔިތުންނާ ގާތަށް ތަރައްގީ ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމަކަށް އަދި ލާމަރުކަޒީ ސިޔާސަތަކަށް ތާއީދު ކުރާ ޕާޓީއެއް ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އިދިކޮޅުގެ ސިޔާސަތެއް ނެތްކަން ކަށަވަރުވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމައުއިން ރާއްޖެ ބިކަ ކުރުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އަމާޒެއް ނޫން ކަމަށާއި ރާއްޖެއަކީ ބިކަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދުވަހަކުވެސް އެމްޑީޕީން ސިފަނުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، އެއްހޮރަކުން ދެފަހަރު ކަށި ޖެހިޔަ ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި އެމްޑީޕީ އޮތުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ދައްކައިދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށާއި އެ ރައްޔިތުން ކޮށްދެއްވަން ވި ކަމަކީ ވަކާލާތުކޮށް ދެއްވުން ކަމަށެވެ. އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ވޯޓު ލާން އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑީ އެމްޑީޕީކަން ދައްކައި ދިނުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި، އެމްޑީޕީ ހިނގުމުގެ އަސްލަކީ ދޮށީގެ އުމުރުގެ ގިނަ ބަޔަކު ފަހަތުގައި ތިބޭތީކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެއަށް ފަހު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ނޫން ސަރުކާރެއް ރާއްޖޭގައި އުފެދުމަށް ރައްޔިތުން ނޭދޭ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ މަޤްސަދަކީ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ވިޔަފާރި ކުރަން މަގުފަހި ކުރުން ކަމަށާއި ކޮމަންޑޫއަށް މިއަދު ލިބިފައިވާ ތަނަވަސްކަމަކީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ހޯދައިގަތް ތަނަވަސް ކަމެއް ކަމަށެވެ.