މާލޭގައި ކޮންމެ ބްލޮކަކަށް ބްލޮކުވެރިޔަކު ހޮވުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފެށި މަސައްކަތް ހުއްޓުވާފައި އޮތް ނަމަވެސް އެއީ ގާނޫނުގެ ރޫޙާ ވަރަށް ގުޅޭ ކަމެއް ކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޭޔަރު މިހެން ވިދާޅުވީ ވީޓީވީގެ "ފަސްމަންޒަރު" ޕްރޮގްރާމުގައި ދެއްކެވި ވާހަކައިގައެވެ.

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ކޮންމެ ބްލޮކަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ބްލޮކުވެރިޔަކު ޢައްޔަންކުރުމަކީ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ވެސް ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މޭޔަރު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ބްލޮކުވެރިން ހޮވުމުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ދެނެގަނެ ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން ބްލޮކުވެރިން ހޮވުމަށް އެކަމާ ގުޅޭ ޚާއްސަ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި ބްލޮކުވެރިން ހޮވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ފާއިތުވެދިޔަ ހަތްމަސް ދުވަހު މިކަމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކާ ހަމައަށް ނުދެވި މަޑުޖެހިފައި ވަނީ ސަރުކާރުން އެކަން ހުއްޓުވުމުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެބަސުވާލު ކުރޭ، ކޮބާތޯއޭ ބްލޮކުވެރިން ހޮވުމުގެ ކަންތައް ލަސްވެގެންދާ ސަބަބަކީ. އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ކަަމަކަށް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން އުޞޫލެއް ފާސްކުރިން. މިކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ މިފޮނުވީ އެލްޖީއޭއަށް. އެލްޖީއޭއިން މިކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނެގި. އެބޭފުޅުން ތިންމަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ފަހުން ޖަވާބުދެއްވަނީ އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އެބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވަނީއޭ ބްލޮކުވެރިންނެއް ނުހޮވޭނެ ކަމަށް. އެބޭފުޅުން ދެއްވާފައި އޮތް ތަފުސީލުގައި މިއޮންނަނީ ކައުންސިލަރުން ހޮވާފައޭ މިތިބީ ރައްޔިތުން. އެހެންވީމަ އިތުރު ބަޔަކު ނުހޮވޭނޭ."
މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ މިއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަލައިގަނެވޭ ޖަވާބެއް ނޫން ކަމަށާއި މިއުޅެނީ ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތައް އެހެން ބަޔަކަށް ދޭން ނޫން ކަމަށެވެ.

ބްލޮކުވެރިންނަކީ ކައުންސިލަރުންނާ އެކީގައި ކަންކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ނެގޭ އިތުރު ޓީމެއް ކަމަށެވެ. މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތައް އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުމަށް އުޅެނީ ކަމަށް ބުނެ މިކަމަށް ހުއްދަ ނުދީ އުރުޒު ދެއްކި ނަމަވެސް ގާނޫނުގައި ކައުންސިލަރުންނަށް މަތިކޮށްފައި ހުންނަ ޒިންމާތަކަކީ އެހެން ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ގާނޫނުގައި ބުނާ އަވަށު ބޯޑުތައް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށްދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވިދާޅުވީ ބްލޮކުވެރިން ހޮވުމަށްފަހު އަވަށު ބޯޑުތައް ހޮވުމުން ވަކި ތަރުތީބެއްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ތަމްސީލްވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ސަރުކާރު ތެރެއިން ކުރިމަތިކުރަމުންދާ ހުރަސްތަކާހެދި މިކަންކަން މިވަނީ ހުއްޓިފައި ކަމަށާއި މިކަން ހުއްޓުވުމުގައި ރަގަޅު މަގްސަދެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ބްލޮކުވެރިން ހޮވުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅޭ ކަމެއް. ކޮންމެ ކޮއްޓެއްގައި އުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މީހަކު ކަނޑައަޅައިގެން އެމީހާ މެދުވެރިކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ދެނެގަނެ އެގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާ ބްލޮކުވެރިޔާ އަދާކުރުން ނޫން."
މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ މިކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތް ކަމެއް ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ އަޑު ކޮންމެ ދުވަހަކު ކައުންސިލާ ހަމައަށް ވާސިލުވުމަށް ރައްޔިތުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތަށް މިކަން ކުރެވިއްޖެނަމަ، ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ތަމްސީލުކުރާ ކައުންސިލަރުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އަމާޒަށް އަވަހަށް ވާސިލުވެވޭނެ ކަމަށްވެސް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގައި އަދިވެސް އުންމީދު ދޫކޮށް ނުލައްވާ ކަމަށާއި އުންމީދަކީ ކުރިއަށް ދެވޭނެ މަގުތަކެއް ފެނުން ކަމަށް ވެސް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.