ވިސްނުމަކީ ކޮވިޑް-19 އާއި އެކު ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހީމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް ހާލަތާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނިމިގެންދާއިރު އެއިރެއްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެވަގުތެއްގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާކަމަށެވެ.

އަދި، މިވަގުތު އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅިޔަސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން އެކަށީގެންވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރުގެ ވިސްނުމަކީ ބައްޔާއެކު ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ކަމަށް ޑރ. ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް ހަމަ އެހަފްތާއެއް ނިމިގެންދާއިރު މަޝްވަރާކުރެވި، އެވަގުތެއްގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން މިދަނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިޔާލުތަކެއްގެ ގޮތުގައި މި ހުންނަނީ ބައްޔާއެކުގައި ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަހަލަ އުސޫލަކަށް. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް ތިން އަހަރު ހަތަރު އަހަރު މިސާލަކަށް ދެމިގެން ދިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުތިބެވޭނެތާ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި އެމަޖެންސީ ހާލަތެއްގައެއް. ހަމަ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ގައުމުގެ އިގްތިސާދުވެސް އަނބުރާ ގެންނަން ޖެހޭ. އާންމު ދަނީ ހޯދާ މީހާ އޭނާގެ މަސައްކަތަށްވެސް ނުކުންނަން ޖެހޭ. ކިޔަވާ ކުދިން ކިޔަވަން އެބަ ޖެހޭ.
އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހީމް އަފްޒަލް

ޑރ. ވިދާޅުވީ މި ސަބަބުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް މިހާރު ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވަނީ އެއްވެސް ވަރަކަށް އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ހުއްޓުމަކަށް ނައިސް، ރައްކާތެރިގޮތުގައި އެކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގައި މިހާރު ރާއްޖެ ތަހައްމަލުކުރަމުން މިދާ ރާޅަކީ އޮމިކްރޮން ވޭރިއެންޓްގެ ރާޅެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، މި ރާޅާއެކު އެ އިދާރާއިން ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަޅުތައް ހަރުކަށި ކޮށްފައިނުވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެކަމާ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

އެކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ބަލީގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތް ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ގޯސްވެއްޖެނަމަ، އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށާއި، މި ވަގުތުގެ ހާލަތަށް ބަލާ މާލެ ލޮކްޑައުނަކަށް ގެންނަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން، ކޮވިޑަކީ އެންމެ މުއައްސަސާއަކުން އެކަނި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ބައްޔެއް ނޫންކަމަށާއި، މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަން ޑރ. ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ދަނޑިވަޅުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާނެ އާންމު މީހާގެ ވެސް ސަޕޯޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް. އާންމު މީހާވެސް އަދި މީޑިއާގެ ސަޕޯޓްވެސް ހަމަ ބޭނުންވާނެ. އެއީ ބޮޑަށް ޕުޝްކުރަން މި ޖެހެނީ ކުރަންވީ ކަންތައްތައް. ޕްރިވެންޓިވް މެޝާޒްގެ ވާހަކަތައް. ދެ ޑޯޒް ޖެހުމުގެ ވާހަކަ. ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ ވާހަކަ. މިތާނގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ރައްކާތެރިކަމަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒްގެ ކަންތައްތައް.
އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހީމް އަފްޒަލް

ޑރ. ވަނީ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށް އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑިތަކަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.