މާލޭ ސީޓީއިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 1200 ޓަނުގެ ކުނި އުފައްދާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެންޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޝައުނާ ވިދާޅުވީ 1992 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ކުނި އަޅަމުން އައީ ތިލަފުއްޓަށް ކަމަށެވެ.

ތިލަފުއްޓަކީ ކުނީގެ ފަރުބަދައެއްކަން ސިފަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ޝައުނާ ވިދާޅުވީ ތިލަފުށިން އަރާ ދުންތައް ހުއްޓުވާ ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ތިލަފުޓަށް ދުވާލަކު 500 ޓަނާއި 700 ޓަނާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ކުނި މާލޭއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ޖަމާކުރާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ހަމައެކަނި މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަލާލިޔަސް މާލެ ސަރަހައްދުން އެކަނި އެބަ އުފައްދާ ދުވާލަކު 1200 އެއްހާ ޓަނުގެ ކުނި. އެއީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވޭސްޓާއި، ބަދިގެ ކުންޏާ، ޕްލާސްޓިކް ކުންޏާ، ދަނގަޑާ އަދިވެސް އެކި ބާވަތް ބާވަތުގެ ކުނި އެބަ އުފައްދާ. މި ރޭޓުގަ އަޅުގަނޑުމެން ކުނި އުފައްދަމުން ދާނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅި ތިލަފުށި ފުރިގެން ދާނެ. ރާއްޖެއަށް އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްބޭނުމަކީ ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުން."
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެންޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ކުރެވުނު އެންމެ އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކީ ތިލަފުށިން 20 އަހަރު ވަންދެއް އެރި ބޯ ދުންގަނޑު ހުއްޓުވުންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ތިލަފުށީ މަޝްރުއޫގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ އިންްފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބައި މުޅިން ނިމި މިހާރު އޮޕަރޭޝަންގެ ބައި ފެށިފައި ވާކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެމްކޯއިން ބުނެފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ކުންފުނިން އުކާލާ ކުނި ގޭބިސީތަކުން ނެރޭއިރު ހުންނަން ވާނީ 4 ބަޔަށް ބަންދުކޮށް އެއްކުނީގެ ބާވަތް އަނެއް ކުނީގެ ބާވަތާ އެއުނުވާނެހެން ވަކި ކޮތަޅުގައި ބަންދުކޮށްފައި ކަމަށެވެ.