ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް ލިބިފައި މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއް ކަމަށް ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ސަބްރާ ނޫރައްދީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރަންސްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސަބްރާ ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިމިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއް އަދި މިއީ މުހިންމު ދަނޑިވަޅެއް ކަމަށެވެ. އަންހެން ކައުންސިލަރުން އަދި WDC މެންބަރުންނަށް ވެސް ސިޔާސަތާއި، ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނިންމާ މޭޒުތަކުން ޖާގަ ކަށަވަރުވުމުން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި، މަޝްވަރާ އަދި ދެވޭ ޚިޔާލާއި ހައްލު ތަފާތު އަދި މާ ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށްވެސް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުން ވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އަދި އިޖުތިމާޢީ ވިލުން އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާކަން. މި މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރަން ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ބޭނުންވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި، ތަރައްޤީ އަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. އެއީ ކޮންމެ ރަށަކަށް އެއް ޑިޒައިނެއް ކަމުގައި ނުވެދާނެ. އެއް ރަށަށް ފައިދާވާ ބަނދަރުގެ ޑިޒައިން އެހެން ރަށެއްގައި އަޅައިފިނަމަ އެރަށް އިތުރަށް ގިރާފާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބިން ކުޑަ ޤައުމަށް ބިން ހިއްކަން ޖެހޭ ހާލަތްތައް އަންނާނެ. އެކަމަކު ހިއްކަން އެދޭއިރު އަދި ހިއްކަން ނިންމާއިރު ޑިޒައިން ކުރައްވާއިރު ވެށީގެ ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކޮށް ވެއްޓައް ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެއީ ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެން."
ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ސަބްރާ ނޫރައްދީން

މޫސުމީ ބަދަލު ނުވަތަ އިނގިރޭސިން ބުނާނަމަ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖަކީ، ވަރަށް ޓެކްނިކަލް، ސައިންޓިފިކް ކަމެއް ކަމަށް ގިނަ ފަހަރު ހީވެފައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރައްވާ ސަބްރާ ވަނީ ތިމާވެށީގެ ވާހާކައަކީ ހަމަ އެކަނި ގަސްގަހާ ގެހި، އަދި މަސް މަހާ މެހީގެ ހިމާޔަތުގެ ވާހަކަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނޫނީ ތަރައްޤީގެ ބާރުމިނަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމަށާއި ހަޤީގަތުގައި ކުދިޒަޒީރާ ރަށްތަކުގެ ކަނޑު، ފަޅު، ފަރު، ފެނުގެ ފަށަލަ، ރަށްގިރުން، ވިއްސާރަވެ ފެންބޮޑުވުން، އަދި އޭގެ ސަބަބުން ކުދިންނަށް ސްކޫލަށް ނުދެވުން، ދަނޑުތަށް ހަލާކުވުން، އަދި މަސްވެރިކަމަށް ކުރާ އަސަރާއި، މުނިފޫހިފިލުވަމަށާއި، ޞިއްޙަތަށާއި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މިކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ސީދާ ގުޅިފައިވަނީ މޫސުމީ ބަދަލާ ކަމަށްވެސް ސަބްރާގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ބޮޑު އިގްތިސާދީ 3 ދާއިރާ ކަމުގައިވާ މަސްވެރިކަން، ދަނޑުވެރިކަން އަދި ފަތުރުވެރިކަން ސީދާ ގުޅިފައިވަނީ ގުދުރަތީ މާހައުލުގެ ވިލުމާ ދުޅަހެޔޮކަމާ ކަމަށް ސަބްރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓުއަރިސްޓުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރަނީ ސާފު ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮތްތަކާއި، ކުލަގަދަ ފަރުތަކާ، ކަހަނބާ، މިޔަރާއި، ފެހުރިއްސާ އެކީ ސްނޯކަލް ކޮށް ޑައިވް ކުރަންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ސަބްރާ ވިދާޅުވީ މޫސުމީ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ހޫނުވެ އެސިޑިޓީ އިތުރުވީމަ، ހަލާކުވަނީ ފަރުތަށް ކަމަށެވެ.

ފަރުތައް ހަލާކުވެ، ފަރުތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދަށްވީމަ ދެން މި ގެއްލެނީ ރަށް ގިރުމާ ދެކޮޅަށްވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސަލާމަތީ ފަށަލަ.ހަމަ އެއާއެކު، މަސްވެރިކަމަށް ބަދަލު އަންނާނެކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ. އެން މަދުވާންފެށީމަ އާއި، މަސް އައިނުތައް ހިޖުރަ ކުރާ ގޮތް ބަދަލުވީމަ. ޚަރަދުވެސް ބޮޑުވާނެ. މީގެ ސަބަބުން މިހާރު މަސް ދޯނިތަށް ދަތުރުކުރާ ސަރަހައްދުތަކަށް ވުރެން ދުރަށް ދާންޖެހިދާނެ، ބޭނޭ މަސް މަދުވެދާނެ، އަދި ކުޑަވާނެ. ދަނޑުވެރިކަމަށް ބަލާއިރު މޫސޫމީ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން، އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވާރޭ ވެހި، ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން، ފެން ފަށަލައަށް ވަރަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އައިސް ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވާނެ."
ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ސަބްރާ ނޫރައްދީން

ގައުމީ އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި، ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ދުނިޔެ އިތުރަށް ހޫނުވުމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ކުރިޔާލާ ތައްޔާރުވާން އެބަޖެހޭ ކަމަށްވެސް އެކަމަނާގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.