ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހީނަރުވެ، ދައުލަތް އިނދަޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަނީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ވާހަކައެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާޙިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެމްބަރު އިބްރާޙިމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވީ، ވަރަށް ދަތި ދުވަސްވަރެއްގައި [ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާއި ރަޝިޔާ-ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމަ ހިނގަމުންދާ ހާލަތުގައި] ސަރުކާރުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު މެނޭޖުކޮށް ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުތައް ކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ތެލާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން މެމްބަރު ޝަރީފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، [ކޮވިޑް-19ގެ އަސަރު ކުރި ނަމަވެސް] ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ދައުލަތުގެ ދަރަނިތައް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރާ ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވަނީ ލޯނު ލިބެން ހުރި މަގުތައް ބަންދުކޮށް ދައުލަތް އިންދަޖައްސާލަން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ސަރުކާރު އިނދަޖައްސާލައި ގައުމު ބަނގުރޫޓުކޮށްލަން ސިޔާސީ ވާދަވެރިން އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ގެއްލުން ލިބެނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަން މެމްބަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސަރުކާރު އިނދަޖައްސަން އުޅެގެން ބަނޑަށް ޖެހޭނީ އެންމެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާ ވަނީ އިދިކޮޅުގެ އަމަލުތަކާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނާލުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.