ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް، ދައުލަތުގެ ތަނަވަސްކަމާއި، ކުޅަދާނަކަން ހުރި މިންވަރުން ލިބިގެންވާ ހައްގެއްކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އާމިނަތު ސާލިހާ ވިދާޅުވެޖެއެވެ.

"ވީނިއުސް"އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ކައުންސިލަރު ވިދާޅުވީ، ބޯހިޔާވަހިގަމުގެ ޙައްގުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުން ކުރަންޖޭ ކަމެށް ކަމަށެވެ. އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުވާކުރި ހިސާބުން އެންމެ އިސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި، މީދޫގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންއަށް އެ ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސަކަތް ފެށިކަމަށް ކައުންސިލަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު، މީދޫއިން 50 ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި އިއިލާންކުރެވި 2021 ވަނަ އަހަރު ގޯތި ލިބޭ ލިސްޓް ފައިނަލްކޮށް ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލަރު ސާލިހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސާލިހާ ވިދާޅުވީ، ގޯތިދޫކުރުމުގައި އުސޫލީ މައްސަލަތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކޮށް، އެންޓި-ކޮރަޕޭޝަން ކޮމިޝަނަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށެހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، އެކޮމިޝަނުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަންގަވާފައިވަނީ ގޯތި ދޫކޮށްފައި ނުވުމާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގެ ލަފާގެ މަތިން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށެވެ.

އެގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ލަފާހޯދުމަށް، މައްސަލައިގެ ތަފްސީލާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ފޮނުވުމުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ އެކި މަރުހަލާގައި އުސޫލީ މައްސަލަތައް ހުރިތަންތަން އިސްލާހްކުރުމަށްފަހު، އަލުން އިއުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލަފާދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މީދޫއިން ދެހާސް އަކަފޫޓުގެ 100 ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި ގޯތި ދޫކުރެވޭނެ ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަކޮށް، ޗާޓްތަކާއެކު ކައުންސިލަށް ހުށެހެޅި މައްސަލާއާ ގުޅިގެން ކައުންސުލުން ވަނީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް 2019 ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނު ބާތިލްކުރުމަށްފަހު އަލުން މީދޫއިން 100 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމާފަ. އަދި އައްޑޫ ސީޓީން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލްތައް ހަދައި، އެ އުސޫލްތައްވަނީ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އެންޑޯޒް ކުރެވިފަ."
މީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އާމިނަތު ސާލިހާ

ސާލިހާ ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 26-28 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައިވެސް އެންމެ އިސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެއްކަމަކީ މީދޫގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ތަހްއްމަލުކުރަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ކަމަށެވެ.

"ގޯތިދޫކުރުމަށްޓަކައި، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދިފައިނުވާ އެހެން ރަށްރަރަށްވެސް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ ދެއްވާ އުސޫލުން ހުޅުދޫމީދޫ އިން 100 ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަައަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އަޅުގަނޑު ދެންނެވުމުން ދެއްވިވަރަށް އުންމީދީ ޖަވާބެއް. އެގޮތުން ރަސްމީކޮށް، ޖަވާބު ހޯދުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ސޓީއަކުން ދެންނެވިން. ސިޓީގެ ޖަވާބު ލިބިފައިވަނ،ީ އެދިފައިވާގޮތަށް ހުއްދަދެވެންނެތް ކަމަށް."
މީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އާމިނަތު ސާލިހާ

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އަކީ 182.8 ހެކްޓަރުގެ ބޮޑު ރަށަކަށްވާއިރު މިހާރު ބޭނުންކުރާ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 110.62 ހެކްޓަރެ ކަމަށް ކައުންސިލަރ ސާލިހާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ އެހެން އަވަށްތަކުން 2020 ވަނަ އަހަރު ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފްލެޓު އެޅުމަށްވެސް އެގްރީމަންޓްކުރެވޭއިރު، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހުއްޖަތެއް ކަމުގައި ދައްކައި، ހުޅުދޫ މީދޫގެގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫނުކުރެވުމަކި މި ދެ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށްވެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް ކަމަށް ކައުންސިލަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުޅުދޫ މީދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްޞަ ޤަރާރެއް ފާސްކޮށް ދެއްވުމަށާއި، ގޯތިތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްސޫރިއްޔާ އަށާއި ކަމާބެހޭ މުވައްސަސާތަކަށް ގޮވާލާ ކަމަށް ކައުންސިލަރު ސާލިހާ ވިދާޅުވިއެވެ.