ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އަނެއްކާވެސް ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ލޮކްޑައުންއަކަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުން އަދި ނެތްކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ކާށިދޫ ދައީރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑުގެ ކޭސްތައް އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި ގިނަވަމުންދިޔަ ނަމަވެސް، ލޮކްޑައުންއަކަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުން އަދި ނެތް ކަމަށެވެ.

"'ކޮރޯނާ ކަންތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ލޮކްޑައުން ހަދާކަށް އަދިއެއް ގަސްތު ކުރެވިފައެއް ނުވޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމެއްވެސް ނޫން. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިގްތިިސާދާއި ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅަށް މިވަގުތު ހިނގަން ޖެހޭ. މި ބަލިމަޑު ކަމާއެކު އުޅެން އަޅުގަނޑުމެން ދަސްކުރަން ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުގެ ނަސޭހަތަކީ ބަންދުވެފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި އުޅޭއިރު ސަމާލުވުމަށް."
ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު ނަސީމް

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ފޮނުވައި ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް މެމްބަރުންނަށް ކިޔައިދެއްވިދާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު އަނެއްކާވެސް އަންނަނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވަމުންނެވެ. ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މާސްކް އެޅުމަށާއި ގިނަގިނައިން އަތް ދޮވުމަށާއި އަދި ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެހެން މީހުންނާ އެކަހެރިވެ، ޓެސްޓް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެނަމަ އެކަހެރިވުމާއި އެއްތާވި މީހުންގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެށް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑު ޖެހިގެން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޖުމްލަ 51 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ފަރުވާދެމުންއެވެ. އަދި މިބަލީގައި ރާއްޖޭން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 305 އަށް އަރާފައެެވެ.